Oznam pre žiakov a rodičov

Počas celej doby „vyučovania na diaľku„ je každý žiak povinný:

  • sledovať stránku Edupage alebo iný zdroj komunikácie podľa pokynov vyučujúceho zo všetkých predmetov,
  • plniť pokyny vyučujúceho, vypracovať úlohy, zadania, testy, projekty podľa pokynov vyučujúceho.

V prípade neplnenia si svojich povinností môže byť žiak klasifikovaný známkou nedostatočný na konci klasifikačného obdobia, čím nebude spĺňať podmienky postupu do vyššie ročníka.

Vedenie SOŠ polygrafická.