POZVÁNKA na prijímacie skúšky

Písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, sa uskutočnia v dňoch13.5.2019 a  16.5.2019 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava (podľa termínu uvedenom na prihláške na SŠ).

Žiak sa dostaví do jedálne školy o 8.15 hod.

Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude ako prvá v poradí od 8,50 h do 9,35 h. Prijímacia skúška z MAT trvá 45 minút a bude ako druhá v poradí od 9,45 h do 10,30 h. Žiak si na prijímaciu skúšku z matematiky prinesie kalkulačku. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o vykonanie prijímacej skúšky v náhradnom termíne doloženú lekárskym potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni).

Žiadosť spolu s  potvrdením treba predložiť najneskôr v  deň konania skúšok, t.j. 13. mája 2019 alebo 16. mája 2019, do 8.00 h na sekretariáte riaditeľa školy.

Riaditeľ školy zverejní na web stránke školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 16. mája 2019.

Prijatí žiaci prídu na zápis v dňoch od 17. mája a 20. mája 2019, vždy od 8,00 h do 14,00 h. Na zápis je potrebné priniesť „Zápisný lístok“ vydaný základnou školou.

Ing. Roman Šíp, PhD. v. r.

riaditeľ školy