Príjemný anglický týždeň

Počas 21. kalendárneho týždňa, teda počas ústnych maturitných skúšok, šestnásti z nás mali možnosť zúčastniť sa na hodinách pána Grahama Lasta, anglického lektora z Rainbow Club. Bol to skvelý intenzívny konverzačný kurz v anglickom jazyku. Ak by ste sa spýtali hocikoho zo skupiny, odpovedal by, že to bola užitočná skúsenosť v zábavnom prevedení SCHOLA LUDUS.
Na začiatku kurzu sme precvičovali a rozširovali hlavne slovnú zásobu a využívali svoju kreativitu pri rôznych hrách. No tiež sme preberali dôležité veci, napr. trénovali sme role-plays, venovali sme sa aj precvičovaniu časov a vyjadrovali svoje názory k rôznym témam (také malé precvičovanie tém na maturitu). Počas týždňa sme zažili rôzne chvíle, aj sme boli trochu kritizovaní, lebo Mr. Last chcel, aby sme zmenili svoje zlozvyky a boli schopní písať efektívne poznámky. Vo všeobecnosti bol veľmi priateľsky a rozumel nášmu humoru a my sme tiež ocenili jeho zmysel pre humor.
Jedinou nevýhodou bolo, že sme museli počkať, kým každý zo skupiny prednesie svoj názor na danú tému, čo zabralo viac času.
Veríme, že sa všetci účastníci kurzu budú venovať angličtine častejšie a pravidelnejšie. Ako hovoril Mr. Last: „Opakovanie je dôležité, nestačí, že máš poznámky v zošite, musíš ich mať aj v hlave.

ENJOYABLE ENGLISH WEEK
During the 21st week in the calendar, when the school-leaving exams were being held at our school, sixteen students took the chance to participate in the lessons led by Mr. Graham Last, the English lector from Rainbow Club. It was an amazing intensive conversational English course. If you asked anybody from the group, they would answer that such an experience with methods of SCHOLA LUDUS was worthy.
At the beginning of the course, we practised a lot, mostly vocabulary, and developed our creativity playing different vocabulary games. Also, we learnt some important things, e.g. we trained role-plays, revised and do exercises using correct grammar tenses, and we had to express our opinions on many topics (such a little training for “maturita“exams). During the whole week we experienced a lot of pleasant moments in our lives. Although we were criticised by Mr. Last a little bit because he wanted us to change our bad habits and made us make effective notes, he behaved very friendly towards us and understood our humour, as well as we appreciated his sense of humour.
The only disadvantages was that we had to wait until everyone in the group expressed their opinions on the given topic what seemed to be like wasting time.
We believe that all participants in this course will learn English more often, regularly and consistently. Mr. Last said: “Revision is important, it´s not enough to have notes written in the exercise-book, you need to know and use it.”

Zuzana Meňhertová a Bronislava Ragasová