Školský poriadok

Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne a zaviazal sa riadiť jej pravidlami a vnútorným poriadkom.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečuje vnútorný chod školy, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol
maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj pedagogickými zamestnancami.

Naša škola považuje Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd za nespochybniteľný základ vo vzťahu k žiakom, pedagogickým zamestnancom i ostatným zamestnancom školy.

Z týchto medzinárodne platných dokumentov a z Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky zo dňa 30.januára 1991 č. 80/1991 Zb. o stredných školách vychádza vnútorný poriadok našej školy.