Úhrady platieb 2018/2019

Stravovanie žiakov:
č. účtu SK88 8180 0000 0070 0048 7527
Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, obdobie za ktoré platí.
Prosíme, neuvádzajte mená rodičov!

Ubytovanie žiakov:
č. účtu SK41 8180 0000 0070 0048 7500
Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, obdobie za ktoré platí.
Prosíme, neuvádzajte mená rodičov!

Príspevok do ZRPŠ:
č. účtu SK44 8180 0000 0070 0048 7543
Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, triedu a ročník.

Prosíme o úhradu na účet, nie v hotovosti!
Prosíme, neuvádzajte mená rodičov!

Kaucia za ubytovanie:
č. účtu SK69 8180 0000 0070 0048 7578
Treba uviesť meno a priezvisko žiaka, osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené, triedu a ročník.
Prosíme, neuvádzajte mená rodičov!