Zákazky verejného obstarávania

Verejné obstarávanie za rok 2018

Názov predmetu zákazky: „Oprava dymovodu v kotolni“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.400,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Opravy v trafostanici TS 748“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny v 11 izbách internátu“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Zákazky verejného obstarávania za I. polrok 2017

1. Servis VT a správa PC a siete
Prieskum trhu
Víťaz: Anexo systém spol. s r.o.
Mlynské Nivy 4
811 04 Bratislava
2. Tonery
Prieskum trhu
Víťaz: Pryzmat spol. s r.o.
Križná 19
811 07 Bratislava
3. Spracovanie mzdovej agendy
Prieskum trhu
Víťaz: Zuzana Deáková
4. Dodávka tlačového papiera a ostatného polygrafického materiálu
Verejná súťaž
Víťaz: Europapier Slovensko spol. s r.o.
Panónska cesta 40
852 45 Bratislava

V treťom štvrťroku 2017 sa nerealizovalo verejné obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou