Račianska 190, 835 26 Bratislava

4. ročníky – prezenčné vyučovanie PV – od 16. 2. 2021

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa počnúc 16.02.2021 (utorok) ruší dištančná výučba pre končiace ročníky stredných škôl a prechádza sa na prezenčnú formu výučby – v našej škole na úseku praktického vyučovania (predmet odborný výcvik – ODV).

Uvedená zmena sa týka tried IV.GMA, IV.GMB a IV.TMT – žiaci týchto tried nastúpia na odborný výcvik podľa platného rozvrhu školy:

  • 16.–19.02.2021 (ut–pia – nepárny týždeň) žiaci IV.GMB a IV.TMT (návrat žiakov študijného odboru operátor tlače na OV do firiem ešte upresníme),
  • 22.–25.02.2021 (po–št – párny týždeň) žiaci IV.GMA.

Teoretické vyučovanie bude v uvedených triedach, ako aj v triede IV.G, naďalej prebiehať dištančnou formou tak ako doteraz, teda bez zmeny.

Školský internát sa neotvára, žiaci ubytovaní na internáte budú na vyučovanie odborného výcviku dochádzať.

V utorok sa vyučovanie pre žiakov IV.GMB a IV.TMT výnimočne začína o 8.00 hodine.

Žiaci sa pri príchode preukážu platným negatívnym testom a vyplneným čestným prehlásením zákonných zástupcov (platnosť testu trvá 7 kalendárnych dní – aj test, aj prehlásenie).

Počas celého dňa sú povinní mať prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom, dodržiavať odporúčaný odstup a používať dezinfekciu.

Prosíme žiakov, ktorí sa zúčastnia prezenčného vyučovania, aby si v utorok 16.2.2021 doniesli vlastný notebook s funkčnými programami Adobe CC.

Stravovanie žiakov je zabezpečené, obedy sa budú vydávať v jednorazových obaloch. Žiaci, ktorí majú nastúpiť do školy, budú hromadne prihlásení na obed. Ak nemajú o obed záujem, odhlasujú sa do 15.2.2021 (pondelok).

Žiaci, ktorí sa na prezenčnom vyučovaní odborného výcviku nezúčastnia, sú povinní svoju absenciu vydokladovať. V rozsahu piatich po sebe idúcich dní môže absenciu ospravedlniť zákonný zástupca, pri dlhšej trvajúcej neúčasti na vyučovaní iba lekár. V prípade že je žiak chorý, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému majstrovi odbornej výchovy / triednemu učiteľovi, prípadne hlavnému majstrovi odbornej výchovy alebo zástupkyni riaditeľa pre praktické vyučovanie.

Za pochopenie ďakujeme.