DOKLASIFIKÁCIA – AUGUST

V prípade, že žiak neplnil úlohy zo subjektívnych príčin a neexistujú okolnosti, ktoré by mu znemožňovali plnenie zadaní v čase prerušeného vyučovania, je možné a aj vhodné požiadať o odovzdanie zadaní ako podkladu pre hodnotenie, resp. navrhnúť preskúšanie žiaka v súlade s internými pravidlami hodnotenia a klasifikácie žiakov. Bližšie je k tomu aj v otázkach 7-11. Ak boli predmety hodnotené, môže do 31.8.2020 absolvovať preskúšanie.

Ak pri preskúšaní nepreukáže potrebné podmienky alebo nedoplní či neodprezentuje požadované úlohy alebo projekty, dostane buď hodnotenie nedostatočný (v prípade známkovania) alebo neabsolvoval s celkovým hodnotením „neprospel“.

Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/otazky

Triedni učitelia oznámia žiakom dátumy jednotlivých skúšok. Žiak alebo zákonný zástupca sa môže ohľadom termínu informovať aj na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy telefonicky alebo mailom kordosova@polygraficka.sk.

Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia

Skúšobná komisia

Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 005

Termín: 25. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 005

Predmet: Dejepis

Skúšobná komisia

Termín: 24. 8. 2020 o 9.00 hod. v učebni č. 004

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Skúšobná komisia

Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 109

Termín: 25. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 109

Predmet: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

Skúšobná komisia

Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 105

Termín: 26. 8. 2020 o 9.00 hod. v učebni č. 105

Predmet: Polygrafia a média, Reprodukcia obrazu a textu, Aplikovaná výpočtová technika, Spracovanie grafiky, Spracovanie sekvencií, Grafický dizajn, Odborné kreslenie, Odborné kreslenie – praktické cvičenia, Dejiny výtvarnej kultúry, Reprodukcia obrazu,

Skúšobná komisia

Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 118, 222

Termín: 25. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 118, 222

Termín: 26. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 118, 222

Termín: 27. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 118

Termín: 28. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 222

Predmet: Odborný výcvik

Termín: 21. 8. 2020 o 8.00 hod.