Okruhy pre praktické maturitné skúšky

 CTP

 • charakteristika čistého formátu papiera
 • charakteristika hrubého formátu papiera
 • ukladanie hárkových zložiek pri V1 až V8, zošitová a knižná
 • vyradenie tlačového hárku s 8 a 16 stranami (2 a 3 lomy), obrátka/obracač/L + R
 • rozdiely medzi „rozrezom“ a „výrezom“
 • poznať a vysvetliť pojmy „preklop“, „obrátka“,  „ fréza“…

InDesing

 • pravidlá zalamovanie viacstránkového dokumentu – časopis, kniha, leták, katalóg…
 • tvorba tabuliek
 • pravidlá hladkej, zmiešanej a poradovej sadzby
 • tvorba akcidenčných tlačovín
 • znalosť a uplatňovanie typografických pravidiel sadzby
 • pravidlá usporiadania prvkov tlačoviny v závislosti od druhu tlačoviny a jej využitia
 • spracovanie a úprava obsahu pre tlačový aj digitálny výstup
 • zásady tvorby printového PDF súboru
 • interaktívne prvky zalamovacieho programu Adobe InDesign a ich voľba v závislosti na charaktere publikácie.

Webová grafika

 • tvorba loga
 • tvorba favikonky
 • tvorba grafiky hlavičky webovej stránky
 • tvorba grafiky prvkov navigácie na webovej stránke
 • formátovanie textu v grafickom návrhu webovej stránky
 • tvorba kompletného grafického návrhu domovskej stránky webového sídla

Kód HTML a CSS

 • jazyk HTML, jeho syntax, pravidlá zápisu
 • najpoužívanejšie značky jazyka HTML
 • jazyk CSS, jeho syntax, pravidlá zápisu
 • najpoužívanejšie vlastnosti jazyka CSS
 • poziciovanie blokov
 • tvorba kódu rozvrhnutia webovej stránky (html + css)
 • tvorba kódu pre vkladanie prvkov obsahu do webovej stránky (html + css)
 • tvorba one page layoutu s kotvami

Animácie

 • vlastnosti CSS 3 poznať a použiť
 • opacita, otočenie obrázku, otočenie objektu, použitie stupne šedi,
 • vlastnosti transform, @keyframes, transition-duration, animation-name,  animation-duration,

Digitálne spracovanie obrazových predlôh

 • Adobe Photoshop – printová – webová grafika (masky, cesty, montáže, farebné úpravy)
 • Adobe Illustrator – vektorizácia
 • Adobe InDesing – zalomenie jedno a viacstranových dokumentov, znalosť typografických pravidiel
 • kreatívny prístup