Račianska 190, 835 26 Bratislava

PRIHLÁSENIE NOVÉHO STRAVNÍKA

  1. Vyplňte prihlášku na stravovanie.
  2. Odovzdajte kompletne vyplnenú prihlášku vedúcej ŠJ p. Trpkošovej osobne v ŠJ, alebo naskenovanú mailom na kuchyna@polygraficka.sk
  3. Po odovzdaní prihlášky vedúca ŠJ zaeviduje prihlášku na stravovanie a vytvorí osobné konto stravníka. Stravník dostane prihlasovacie meno a heslo do konta na internete. Na prihlásenie použite webové sídlo školy www.polygraficka.sk – sekciu Stravovanie, alebo www.strava.cz – zariadenie 90158.
  4. Následne je nutné zaregistrovať si priamo u vedúcej ŠJ svoju čipovú kartu ISIC, alebo si u vedúcej ŠJ požiadať o vydanie stravovacej čipovej karty za bezhotovostný poplatok 4 Eurá. Čipová karta sa priradí ku kontu stravníka. Bez registrovanej čipovej karty nie je možné vydávať stravu, aj keď je strava objednaná. Pri výdaji stravy stravník musí predložiť svoju čipovú kartu.
  5. Platbu môžete uskutočniť na číslo účtu uvedené v prihláške s variabilným symbolom, ktorý je osobné číslo stravníka a poznámkou pri platbe, ktorou musí byť meno a priezvisko stravníka. Tieto položky sú veľmi dôležité kvôli identifikácii platby. Platbu uskutočnite minimálne dva týždne pred plánovaným objednávaním stravy. Platba bude pripísaná na konto stravníka a použitá výhradne na elektronické stravné lístky.
  6. Po prijatí platby na konto stravníka sa strava objednáva automaticky na celé nasledovné obdobie.  Prijatie platby na konto stravníka trvá približne 4 pracovné dni po uskutočnení platby. Stravník je povinný si riadiť svoje objednávky na internete samostatne. Svoje konto je nutné sledovať najmä po uskutočnení platby a na začiatku nového mesiaca.
  7. Stravníci ubytovaní na internáte si na internete riadia preobjednanie stravy, odhlasujú sa u vychovávateľky na základe prítomnosti na školskom internáte.
  8. V prípade nejasností kontaktujte prosím vedúcu ŠJ.