PRIJÍMACIE SKÚŠKY – INFORMÁCIE 2019

OZNÁMENIE

 
podmienok prijímacieho konania v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto oznámením sa určujú kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky, prijatie uchádzačov na základe prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre:
1. kolo prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.5.2019 a vo štvrtok 16.5.2019.
 

Čl. I.
Bodové hodnotenie uchádzačov

Po kontrole a zaregistrovaní prihlášok na štúdium sa vykoná bodové hodnotenie uchádzačov, na základe ktorého budú uchádzačom pridelené body podľa nasledovného postupu:
⦁ Za priemerný prospech na základnej škole z vybraných predmetov 7. a 8. ročníka – 2. polrok a 9. ročníka – 1. polrok v predmetoch slovenský jazyk, cudzí jazyk (pri dvoch cudzích jazykoch na vysvedčení sa počíta lepšia známka), matematika, fyzika a chémia môže uchádzač získať maximálne 20 bodov podľa tabuľky bodovania:
 

Pridelenie bodov za priemery na ZŠ z vybraných vyučovacích predmetov

Priemer od Priemer do Body za ZŠ
1,0 1,30 20
1,31 1,60 18
1,61 1,90 16
1,91 2,20 14
2,21 2,50 12
2,51 2,80 10
2,81 3,10 8
3,11 3,40 6
3,41 3,70 4
3,71 4,00 2
4,01 0
⦁ Za účasť uchádzača na matematickej, fyzikálnej, chemickej, literárnej, jazykovej alebo výtvarnej olympiáde alebo súťaži a za účasť uchádzača na súťaži „To budem JA“ (súťaž vyhlásená SOŠ polygrafickou) môže uchádzač získať maximálne 10 bodov podľa nasledovného bodovania:
⦁ celoslovenská úroveň – úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 10 bodov,
⦁ krajská úroveň – úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 8 bodov,
⦁ okresná alebo mestská úroveň – 1. miesto 7 bodov, 2. miesto 6 bodov, 3. miesto 5 bodov, úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 4 body,
⦁ školská úroveň – 1. miesto 3 body, 2. miesto 2 body, 3. miesto 1 bod,
⦁ účasť v súťaži „To budem JA“ vyhlásenej SOŠ polygrafickou – za účasť v súťaži 1 bod, prví traja výhercovia súťaže získajú 5 bodov.
Bodovaný bude len najlepší výsledok.
Uznané budú výsledky zapojenia do súťaží zo 7., 8. a 9. ročníka ZŠ, riadne dokladované uchádzačom alebo jeho zákonným zástupcom najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 hod.
⦁ Za percentuálne ohodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ „Monitor“ zo SJL a MAT môže uchádzač získať maximálne 10 bodov podľa tabuľky bodovania:

Pridelenie bodov za „Monitor“ žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT

Priemer v % -tách spolu za SJL a MAT Rozpis bodov za Monitor
100 – 91 10
90 – 81 9
80 – 71 8
70 – 61 7
60 – 51 6
50 – 41 5
40 – 31 4
30 – 21 3
20 – 11 2
10 – 1 1
0 0
⦁ Body za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ, body za umiestnenie na súťažiach a body za „Monitor“ sa spočítajú.

Čl. II.
Prijímacia skúška

⦁ Prijímacia skúška sa bude konať z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a matematika.
⦁ Prijímacia skúška sa robí písomnou formou a trvá 45 minút z každého predmetu prijímacej skúšky.
⦁ Obsah prijímacej skúšky zodpovedá učivu základnej školy.
⦁ Uchádzač môže získať za prijímaciu skúšku 10 bodov z každého predmetu prijímacej skúšky.
⦁ Uchádzač vyhovel na prijímacej skúške, ak získal minimálne 3 body z každého predmetu prijímacej skúšky.
 

Čl. III.
Študijný odbor 3431 M 01 polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia (ŠkVP – Polygrafia a marketing) Študijný odbor 3431 M 02 polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín
(ŠkVP – Dizajnér médií)

V školskom roku 2019/2020 sa otvorí pre vyššie uvedený študijný odbor 1 trieda denného štúdia s celkovým počtom 24 žiakov, z toho 6 žiakov študijného odboru 3431 M 01 polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia a 18 žiakov študijného odboru 3431 M 02 polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín.
⦁ Kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky
⦁ Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3431 M 01 polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
⦁ Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3431 M 02 polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
⦁ Pre prijatie bez prijímacej skúšky sa budú posudzovať prihlášky na štúdium doručené do školy najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 hod.
⦁ Maximálny počet uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky je daný počtom miest na prijatie pre daný odbor štúdia a jeho zameranie. O poradí týchto žiakov na prijatie bez prijímacej skúšky rozhoduje poradie podľa bodového hodnotenia uchádzačov.
⦁ Rozhodnutie o prijatí
⦁ O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania na návrh prijímacej komisie, ktorú zriaďuje ako svoj poradný orgán.
⦁ K spočítaným bodom za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ, za umiestnenie na súťažiach a za „Monitor“ sa pripočítajú body za prijímaciu skúšku. Uchádzači sa zoradia do poradia od najvyššieho súčtu bodov po najnižší súčet bodov.
⦁ Zo vzniknutého poradia uchádzačov zostaveného podľa predchádzajúceho bodu bude prijatý príslušný počet uchádzačov podľa plánovaného počtu prijatých žiakov. Pre každé zameranie študijného odboru sa postupuje samostatne.
 

Čl. IV.
Študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií (ŠkVP – Grafik printových médií, študijný odbor
3447 K grafik digitálnych médií (ŠkVP – Grafik médií), študijný odbor 3457 K operátor tlače
(ŠkVP – Operátor ofsetovej tlače), študijný odbor 3436 K operátor knihárskych technológií
(ŠkVP – operátor knihárskych technológií)

V školskom roku 2019/2020 sa otvorí pre vyššie uvedené študijné odbory 4 triedy denného štúdia s celkovým počtom 96 žiakov, z toho 56 žiakov študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií, 8 žiakov študijného odboru 3457 K operátor tlače, 15 žiakov študijného odboru 3446 K grafik tlačových médií, 17 žiakov študijného odboru 3436 K operátor knihárskych technológií.
⦁ Kritéria pre prijatie bez prijímacej skúšky
⦁ Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
⦁ Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3457 K operátor tlače uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
⦁ Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3446 K grafik tlačových médií uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
⦁ Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3436 K operátor knihárskych technológií uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
⦁ Pre prijatie bez prijímacej skúšky sa budú posudzovať prihlášky na štúdium doručené do školy najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 hod.
⦁ Maximálny počet uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky je daný počtom miest na prijatie pre daný odbor štúdia a jeho zameranie. O poradí týchto žiakov na prijatie bez prijímacej skúšky rozhoduje poradie podľa bodového hodnotenia uchádzačov.
⦁ Rozhodnutie o prijatí
⦁ O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania na návrh prijímacej komisie, ktorú zriaďuje ako svoj poradný orgán.
⦁ K spočítaným bodom za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ, za umiestnenie na súťažiach a za „Monitor“ sa pripočítajú body za prijímaciu skúšku. Uchádzači sa zoradia do poradia od najvyššieho súčtu bodov po najnižší súčet bodov.
⦁ Zo vzniknutého poradia uchádzačov zostaveného podľa predchádzajúceho bodu bude prijatý príslušný počet uchádzačov podľa plánovaného počtu prijatých žiakov. Pre každý študijný odbor sa postupuje samostatne.

Čl. V.
Rovnosť celkového súčtu bodov

⦁ V prípade rovnosti celkového súčtu bodov v rámci prijímacieho konania bude prijatý uchádzač, ktorý splní jednu alebo viac nasledovných podmienok v ich uvedenom poradí:
⦁ má podľa posudkovej komisie zmenenú pracovnú schopnosť,
⦁ získal viac bodov za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ,
⦁ získal viac bodov za „Monitor“,
⦁ má lepšiu priemernú známku zo Sj za hodnotené obdobie ZŠ,
⦁ má lepšiu priemernú známku z Cj za hodnotené obdobie ZŠ,
⦁ má lepšiu priemernú známku z M za hodnotené obdobie ZŠ,
⦁ má lepšiu priemernú známku z F za hodnotené obdobie ZŠ,
⦁ má lepšiu priemernú známku z Ch za hodnotené obdobie ZŠ.

Čl. VI.
Prijímacie konanie v ďalšom termíne

6.1  Riaditeľ školy v prípade, že sa nenaplní plánovaný počet žiakov, rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade o tom, či sa na škole bude konať 2. kolo prijímacieho konania v utorok dňa 18.6.2019.

Čl. VII.
Zverejnenie podmienok a výsledkov
prijímacieho konania

7.1  Podmienky prijímacieho konania a výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na budove teoretického vyučovania a na internete na adrese www.polygraficka.sk, pričom údaje na internete majú len informatívny charakter.
 

Čl. VIII.
Zápis na štúdium

8.1  Podmienky a termín zápisu na štúdium budú zverejnené spolu s výsledkami prijímacieho konania a súčasne budú uvedené v oznámení o výsledku prijímacieho konania.
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 28. január 2019
 
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190,
835 26 Bratislava
Tel.: 02/49 20 92 20
skola@polygraficka.sk polygraficka.sk
 
Ing. Roman Šíp, PhD. v. r.
riaditeľ školy
 
Ing. Judita Földesová, v. r.
predseda prijímacej komisie