Významné udalosti

1951
Rozhodnutím oblastného riaditeľstva Slovenskej polygrafie sa vytvorilo Stredisko pracujúceho dorastu pri Západoslovenských tlačiarňach. Výuka sa realizovala v rozsahu 90 učňov a išlo predovšetkým o inštruktážnu výuku, t.j. odborníci z praxe prenášali svoje zručnosti na žiakov formou ukážok pracovnej činnosti a precvičovania jednotlivých pracovných úkonov.

1952
Od 1.9.1952 sa Stredisko pracujúceho dorastu transformovalo na Odborné učilište č. 15 a bolo začlenené do štátnych pracovných záloh. Výuka bola realizovaná
v dvoj a trojročných profesiách, pričom do roku 1956 stúpol počet žiakov na 264. V roku 1962 to bolo už 460 učňov.

1963
Pričlenenie odborného učilišťa k š.p. Polygrafické závody. Začiatok výučby ofsetu s praktickým vyučovaním v Polygrafických závodoch.

1966
Zavedenie 5-ročného štúdia (4+1), po štvrtom ročníku výučný list, v piatom ročníku maturitné vysvedčenie.

1971
Transformácia školy na Stredné odborné učilište polygrafické. Nová výchovno-vzdelávacia sústava štátu ukončuje platnosť 5-ročného štúdia a zavádza 4-ročné štúdium s maturitou, pričom výučný list je súčasťou maturitnej skúšky.

1976
Dokončenie výstavby súčasného areálu školy na Račianskej ulici v Bratislave, zatiaľ len teoretické vyučovanie a domov mládeže.

1978
Dokončenie druhej etapy výstavby – odovzdanie budovy praktického vyučovania. Škola získala s novými priestormi aj nové technologické zariadenia. Výuka ofsetu sa už realizuje v priestoroch školy spolu s celou predprípravou pre ofsetovú tlač. Schválené nové učebné dokumenty pre odbor knihár a pre študijné odbory sadzač, tlačiar a reprodukčný grafik.

1982
Posledné maturity v rámci 5-ročného štúdia.

1990
Príprava novej koncepcie prípravy v spolupráci s organizáciami VHJ Slovenská polygrafia. Schválenie experimentálneho overovania prípravy žiakov formou súvislého 4-ročného 2-stupňového štúdia. Prvým stupňom je 3-ročný učebný odbor polygraf so zameraniami zodpovedajúcimi pôvodným štyrom odborom. Druhý stupeň tvorí 1-ročné nadstavbové štúdium, ktoré sa už nečlení na zamerania, pričom odborná príprava smeruje k technicko-manažérskym povolaniam.

1991
Odčlenenie školy od š.p. Polygrafické závody. Vznik Stredného odborného učilišťa polygrafického ako samostatného právneho subjektu zriadeného Ministerstvom priemyslu SR. Rozšírenie objemu podnikateľských aktivít o nájom nebytových priestorov, predaj stravy cudzím organizáciám, zvýšenie produkcie polygrafickej výroby. Získanie akreditácie Rekvalifikačného strediska vydanej Ministerstvom školstva mládeže a športu SR.

1992
Presťahovanie SPŠ grafickej do priestorov našej školy. Školy pôsobia v spoločných priestoroch doposiaľ ako samostatné právne subjekty pod jedným vedením.

Zriadenie na úver profesionálneho reprodukčného štúdia s počítačmi Mac a perifériami (osvit, scan) firmy Scitex. Otvorenie školskej predajne “U Gutenberga” s kancelárskymi a školskými potrebami a výrobkami školy.

1994
Zmena zriaďovateľa, novým zriaďovateľom sa stáva Ministerstvo hospodárstva SR.

1995
Nákup na leasing 4-farbového ofsetového stroja s počítačovým riadením farebnosti a registra. Zavedenie výroby lepenej väzby V2.

1996
Schválenie nových učebných dokumentov s účinnosťou od 1.9.1996 pre súvislé 4-ročné 2-stupňové štúdium.

1998
Obnova 4-farbového stroja za nový stroj Dominant 745 s počítačovým riadením a alkoholovým vlhčením – prvý tlačový stroj tohto typu inštalovaný na Slovensku. Objem tržieb z podnikateľských aktivít už prevyšuje objem tržieb z hlavnej činnosti – výuky.

1999
Škole bol medzinárodnou inštitúciou International Education Society (IES) udelený medzinárodný kredit BBB, čím sa škola zaradila medzi medzinárodne certifikované vzdelávacie zariadenia s možnosťou vydávania klientských certifikátov pre absolventov školy.

Na medzinárodnej výstave UČEŇ v Trenčíne získala škola hlavnú cenu TOP výrobok za plnofarebnú publikáciu “Kráľovná kvetín od minulosti k dnešku”.

2000
Ako jediná škola na Slovensku realizuje SOU polygrafické prípravu žiakov na povolanie formou súvislého 4-ročného 2-stupňového štúdia.

2001
Prechod zriaďovateľskej funkcie. Od 1. júla je zriaďovateľom SOU polygrafického ako aj SPŠ grafickej Krajský úrad
v Bratislave.

Škola sa ako vystavovateľ zúčastnila medzinárodného veľtrhu polygrafie Embax – Print na BVV Brno.

2002
Prechod zriaďovateľskej funcie od 1. júla 2002 na Bratislavský samosprávny kraj.

K 1.9.2002 došlo k zlúčeniu Strednej priemyselnej školy grafickej so Stredným odborným učilišťom polygrafickým. SPŠ grafická tak zanikla bez likvidácie a SOU polygrafické prevzalo všetky práva a povinnosti po zrušenej škole. Stredné odborné učilište polygrafické sa tak transformovalo na Združenú strednú školu polygrafickú.

Od 1.9.2002 boli zaradené do vzdelávacieho programu školy nové štvorročné študijné odbory a to grafik tlačových médií, grafik digitálnych médií a inovovaný štvorročný študijný odbor tlačiar na polygrafických strojoch.

Škola si 1. októbra 2002 na slávnostnej recepcii v kongresovej sále Diamant hotela Danube pripomenula 50. výročie vzniku SOU polygrafického a 40. výročie vzniku SPŠ grafickej.

Ročenka polygrafickej školy 2002

2003
Škola pripravuje projekt jednoročného pomaturitného kvalifikačného štúdia obsahovo zameraného na ofsetovú tlač, ukončenie maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Škola pripravuje učebné dokumenty pre štvorročný študijný odbor umelecký knihár (pozn.: Ministerstvo školstva SR neschválilo vznik tohto odboru štúdia).

Škola sa po druhý krát zúčastňuje ako vystavovateľ medzinárodnej polygrafickej výstavy Embax Print v Brne.

2004
Medzinárodná súťaž grafikov v Strednej polygrafickej škole Praha.

2005
Združená stredná škola polygrafická v Bratislave úspešne reprezentovala Slovenskú polygrafiu v Českej republike. Začiatkom marca sa uskutočnilo vyhodnotenie 5. ročníka súťaže o najlepší nástenný kalendár. Organizátorom súťaže “Kalendář roku 2005” bolo Kolegium Typografie a Agentura M.I.P. Group, a.s..

Ako jediný exemplár nástenného kalendára pôvodom zo Slovenska získala Združená stredná škola polygrafická v súťaži “Kalendář roku 2005” 3. cenu a zvláštnu cenu. Toto ocenenie je dôkazom správneho smerovania polygrafického vzdelávania na našej polygrafickej škole a potvrdením kvality polygrafickej výroby realizovanej v škole.

Škola sa po tretí krát zúčastňuje ako vystavovateľ medzinárodnej polygrafickej výstavy Embax Print v Brne.

Medzinárodná súťaž grafikov v našej škole.

Škola vystavovala na výstave INTERMEDIA – výstavisko Incheba, Bratislava.

Výmenná odborná stáž žiakov a odborných pedagógov školy Praha – Bratislava. Pobyt českých žiakov u nás.

2006
Na základe zmluvy o spolupráci medzi Združenou strednou školou polygrafickou na Račianskej ulici v mestskej časti Rača
a Střední polygrafickou školou Praha, s.r.o. v Prahe absolvovali v dňoch 13. až 24.3.2006 žiaci 3. ročníka bratislavskej školy študijného odboru grafik tlačových médií a tlačiar na polygrafických strojoch 2-týždňovú odbornú stáž v Prahe. Stáž nadväzovala na pobyt žiakov z pražskej polygrafickej školy v Bratislave v dňoch 21.11. až 2.12.2005.

Polygrafická škola opäť úspešná na súťaži kalendárov 2006. Klub fotopublicistov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica udelili 28. marca v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2006“ v kategórii nástenný viaclistový kalendár Združenej strednej škole polygrafickej na Račianskej ulici v mestskej časti Rača 1. miesto za nástenný kalendár 2006 „Litografia“ a cenu EX AEQUO za školský minidiár.

Súťaž mladých grafikov. V dňoch 10. – 12. mája sa uskutočnila na našej škole medzinárodná súťaž, ktorej sa zúčastnili žiaci zo slovenských aj českých odborných škôl so zameraním na počítačovú grafiku.

Modernizácia ofsetovej tlače. Na základe dlhodobého plánu obnovy strojového parku ofsetovej tlače v našej školskej tlačiarni a na základe cenovej ústretovosti spoločnosti Heidelberg Slovensko s.r.o. vo výberovom konaní sa v mesiaci jún zrealizovala výmena tlačového stroja Dominant 725 s obracacím zariadením za nový 2-farbový tlačový stroj HEIDELBERG PRINTMASTER PM 74-2-P s obracacím zariadením. Vybavenie tlače a podmienky pre prípravu žiakov na profesiu tlačiar na polygrafických strojoch tak získali kvalitatívne nový rozmer.

Naša škola prezentovala svoju činnosť na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu polygrafie, papiera a baliacej techniky PRINTING 2006.

Už v poradí druhá odborná stáž polygrafov sa konala v dňoch 20. 11. – 1. 12. 2006 v Združenej strednej škole polygrafickej v Bratislave.

2007
Škola sa po štvrtý krát zúčastňuje ako vystavovateľ medzinárodnej polygrafickej výstavy Embax Print v Brne.

Výmenná odborná stáž žiakov a odborných pedagógov školy Budapešť – Bratislava.

2008
Výmenná odborná stáž žiakov a odborných pedagógov Praha – Bratislava. Naši žiaci sa zúčastnili odborného poznávacie zájazdu do Londýna a navštívili vysokú školu polygrafického zamerania.

Ukončenie tvorby a schválenie Štátnych vzdelávacích odborov. Tvorba Školských vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory štúdia s platnosťou od 1. ročníka počnúc 1.9.2008.Skupina odborov 63 Polygrafia má rozhodnutím Ministerstva školstva SR nový názov 63 Polygrafia a médiá. Nový školský zákon, ktorý mení názvy stredných odborných škôl. Od 1.9.2008 sa mení názov školy na Stredná odborná škola polygrafická.

Na dni 2.11. – 5.11. 2008 konateľ spoločnosti Heidelberg Slovensko, s.r.o. Ing. Ivan Topoľský a jeho asistentka pani Katarína Polónyi v spolupráci s Heidelberger Druckmaschinen AG a riaditeľom našej školy Ing. Ladislavom Kováčom zorganizovali odborné školenie v Print Media Academy v Heidelbergu pre učiteľov odborných predmetov a 23 žiakov našej školy odboru polygrafia so špecializáciou polygrafická technológia a grafická úprava tlačovín.

Preklad prednášok, organizačné a odborné vedenie exkurzie zabezpečovala p. Polónyi z firmy Heidelberg Slovensko, s.r.o.. Skupina bola ubytovaná v JGH Heidelberg, kde mala zabezpečené aj stravovanie.

2009
Inovácia strojového vybavenia školskej tlačiarne – inštalácia nového 4-farbového ofsetového tlačového stroja KBA Performa 66 ako náhrada za 12-ročný tlačový stroj Dominant 745.

Vytvorenie novej multimediálnej učebne pre odborné predmety na úseku teoretického vyučovania – Učebňa KBA.

Rozšírenie výučby jazykov o multimediálnu učebňu v priestoroch domova mládeže.

Škola sa po piaty krát zúčastní ako vystavovateľ medzinárodnej polygrafickej výstavy Embax Print v Brne.

V rámci výstavy sa žiaci školy zúčastnia medzinárodnej Súťaže grafikov, ktorú organizuje Integrovaná stredná škola polygrafická, Brno.

2010
Práce žiakov SOŠ polygrafickej boli zaradené do súboru Najkrajšie knihy Slovenska.

Škola sa prezentovala na výstavách Mladý tvorca a JUVYR.

V rámci spolupráce so Strední polygrafickou školou, Praha absolvovali jej žiaci odbornú stáž na Slovensku.

2011
V školskom roku 2011/2012 sa pripravili nové školské vzdelávacie programy – Operátor digitálnej tlače a Pracovník marketingu.

Škola pripravila odbornú stáž pre žiakov Střední polygrafické školy, Praha.

Žiaci školy sa zúčastnili odbornej jazykovej exkurzie v Londýne a Paríži.

2012
Škola sa prezentovala na výstavách Mladý tvorca a JUVYR a zúčastnila sa súťaže Najkrajšie knihy Slovenska so študentskými prácami.

V rámci projektu Leonardo žiaci a pedagógovia školy navštívili odbornú polygrafickú školu v Krakove, Poľsko.

Žiaci absolvovali odbornú jazykovú exkurziu v Londýne.

2013
Z funkcie riaditeľa školy odišiel dlhoročný riaditeľ školy Ing. Ladislav Kováč. Zastupujúcim riaditeľom bol menovaný Ing. Milan Lederleitner.

Svoju prácu na škole ukončili dlhoročné učiteľky školy pani RNDr. Mária Fuknová, pani RNDr. Emília Bórová a pani Akad. mal. Yvonna Hanáková.

Pedagógovia školy navštívili odbornú polygrafickú školu vo Ľvove, Ukrajina.

Na škole sa uskutočnila stáž žiakov Střední školy mediální grafiky a tisku.

Škola zorganizovala odborný seminár pedagógov polygrafických škôl z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a Slovenska.

V rámci jazykovej prípravy žiakov prebehla tradičná jazyková exkurzia v Londýne.

2014
Do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Ing. Roman Šíp.

2015
Od 20. februára 2015 pôsobí naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Vybudovanie Auly slúžiacej na rôzne školenia či konferencie.

6.7.2015 sa v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej uskutočnilo podpísanie Memoranda o spolupráci.

Škola sa zapojila do systému duálneho vzdelávania.

Spoločnosť Heidelberg Slovensko pripravil pre žiakov školy študijný pobyt vo výrobnom závode v Nemeckom Heidelbergu.

2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky finančne podporilo školu pri čiastočnej rekonštrukcii telocviční. Zriaďovateľ školy pristúpil k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa.

Jazykovo-poznávací pobyt žiakov – Londýn, Škótsko.

Škola vo vlastnej réžii renovovala priestory „TYPO“ a vytvorili sa nové podmienky pre odborný výcvik žiakov štvrtých ročníkov. Do tematických plánov sa zaradilo vyučovanie programu XMF pre hárkovú montáž.

Zväz polygrafie na Slovensku spolu so Strednou odbornou školou polygrafickou zorganizoval Seminár k odbornému vzdelávaniu za účasti ŠIOV, AZZZ, Min. školstva a významných zamestnávateľov vydavateľsko-tlačiarenského komplexu.

2017
Škola usporiadala Medzinárodný futsalový turnaj polygrafických škôl.

Jazykovo-poznávací pobyt žiakov – Londýn, Paríž.

Prvýkrát sa usporiadala Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR. Pre súťaž sa využilo materiálovo-technické a strojové vybavenie školy.

Zväz polygrafie na Slovensku spolu so Strednou odbornou školou polygrafickou zorganizoval druhý ročník Seminára k odbornému vzdelávaniu.

Nadácia EPH finančne podporila Medzinárodnú fotografickú súťaž FOTO brigáda 2017.

Historicky prvá návšteva Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku na škole.

Získanie grantu Erasmus+ Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov. Stáž v Čechách.

Poskytnutie odbornej stáže partnerskej škole z Turecka.

2018
Rekonštrukcia podlahy a obloženia malej a veľkej telocvične.

Škola usporiadala Medzinárodný futsalový turnaj polygrafických škôl – Memoriál Tibora Kertésza.

Jazykovo-poznávací pobyt žiakov – Írsko, Benelux.

Škola usporiadala druhý ročník Medzinárodnej súťaže tlačiarov Print Star.

V septembri prebehol druhý ročník súťaže FOTO brigáda.

Úrad vlády SR významne podporil školu pri nákupe vyrezávacieho plotra.

Škola rozšírila odbornú prax o konštrukciu obalových materiálov.

Získanie grantu Erasmus+ Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov. Stáž v Čechách.

Poskytnutie odbornej stáže partnerskej škole z Turecka.

Vyhlásenie medzinárodnej súťaže Black Line – Linocut s cieľom spájania škôl s polygrafickým zameraním na vytvorenie linorytov.

Zväz polygrafie na Slovensku spolu so Strednou odbornou školou polygrafickou zorganizoval tretí ročník Seminára k odbornému vzdelávaniu.

Nadácia HB Reavis finančne podporila školu.

2019
Začiatok komplexnej rekonštrukcie telocviční.

Získanie grantu Erasmus+ Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov. Stáž v Portugalsku a Írsku.

Druhý ročník medzinárodnej súťaže Black Line – Linocut.

Nadácia TESCO finančne podporila Revitalizáciu oddychovej zóny SOŠP.

2020
Získanie grantu Erasmus+. Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov. Stáž v Taliansku a Írsku.

Nákup veľkoformátovej ecosolventnej CMYK atramentovej tlačiarene s integrovaným kontúrovým rezaním s cieľom dobudovať oddelenie papierových konštrukcií v rámci rozšíreného vzdelávania žiakov.

Od mesiaca marec 2020 v dôsledku celosvetovej pandemickej situácie škola prechádza na dištančný spôsob vzdelávania. S malými prestávkami v júni a septembri tento stav pretrváva až do konca kalendárneho roka.

Výmena vykurovacieho systému na internáte.

Všetky projekty školy boli z titulu pandemickej situácie pozastavené.

Tretí ročník medzinárodnej súťaže Black Line – Linocut.

Škola na konci kalendárneho roka získala významnú dotáciu od zriaďovateľa a dokončila investičný zámer na zabezpečenie prípravy žiakov v školských vzdelávacích programoch, zodpovedajúcich skupine odborov vzdelávania 34 Polygrafia a médiá, v rozsahu praktického odborného vzdelávania – Linka dokončovacieho spracovania väzby V1 Horizon.