MATURITA 2019 – TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2019

Riadny termín EČ a PFIČ MS
12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk
14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS
9. až 12. apríla 2019

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

12.3.2019 – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9.00 príchod žiakov do školy
9.25 – 9.45 rozsadenie žiakov
9.45 – 11.25 administrácia testov (100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou)

11.25 – 12.15 prestávka pre žiakov
12.45 – 13.00 výber témy žiakmi
13.00 – 15.30 administrácia slohu (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4.)

13.3.2019 – CUDZÍ JAZYK

9.00 príchod žiakov do školy
9.25 – 9.45 rozsadenie žiakov
9.45 – 11.25 administrácia testov B1 (100-minútový test na úrovni B1, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou)
9.45 – 11.45 administrácia testov B2 (120-minútový test na úrovni B2, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou)

11.25 – 12.25 prestávka pre žiakov B1
11.45 – 12.25 prestávka pre žiakov B2
13.00 – 14.00 administrácia slohu (jedno zadanie s určenou žánrovou formou, čas na jej vypracovanie je 60 minút (úrovne B1, B2), požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1, 200 – 220 slov pre jazykovú úroveň B2.)

14.3.2019 – MATEMATIKA

9.00 príchod žiaka do školy
9.15 – 9.45 rozsadenie žiakov, úvodné pokyny
9.45 – 12.15 administrácia testov (150-minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede.)

MATURITA 2019 – pokyny a informácie pre žiakov

Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

 • Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu je potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby odovzdania odpoveďového hárka (OH) testu EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK. V prípade straty občianskeho preukazu je potrebné priniesť pas/vodičský preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané príslušným OR PZ, ku ktorému doložíte iný doklad s fotografiou (napr. kartu ISIC a pod.).
 • Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.
 • Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
 • Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
 • Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem konania PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.
 • Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. V dostatočnom predstihu pred EČ MS požiadajte vyučujúceho matematiky, aby skontroloval, či kalkulačka, ktorú chcete použiť na EČ MS, spĺňa nasledujúce kritériá. Môžete používať kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu, má minimálne desaťmiestny displej bez grafického režimu. Kalkulačka nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene algebrických alebo iných rovníc a nedokáže počítať ani úlohy zo štatistiky. Súčasťou testu z matematiky je na zadnom liste prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.
 • Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet), nesmú byť na laviciach.
 • Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere označené pečiatkou školy, ktoré vám rozdá administrátor. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do OH. Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.
 • Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.
 • Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom („krížik“ a „pero“). Do OH označeného piktogramom „krížik“ zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH označeného piktogramom „pero“ zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.
 • Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.
 • OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
 • OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a
  cudzích /druhých vyučovacích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.
 • V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
 • Pri úlohách s krátkou odpoveďou v OH označenom piktogramom „pero“ môžete číselné údaje zapisovať aj číslicou (ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní (odpisovaní) odpovede priamo z textu ukážky je potrebné dodržať pravopis slova/slovného spojenia.
 • V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH – v OH „krížik“ úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero“ prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď. V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.
 • Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledujúcim spôsobom:
 • Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A, VIII. OB, Oktáva A).
 • Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ. Doplňujete iba tučne označené písmená. Na OH z matematiky je značka testu (MAT) predtlačená. Na
 • OH z cudzích jazykov je úroveň (B1, B2, C1) predtlačená.
 • Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu. Prefix 19 označujúci rok testovania 2019 je na odpoveďových hárkoch a na testoch predtlačený.
 • V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2019 je predtlačený, napr. pre 12. marec 2019 napíšte 12 03.
 • Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
 • Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom polročnom výpise známok (riadny a náhradný termín), alebo na poslednom koncoročnom vysvedčení(opravný termín). V
 • OH k testu z matematiky uveďte známku z predmetu, na ktorom ste sa pripravovali na EČ MS z voliteľného maturitného predmetu matematika.

 

 • Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.
 • Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.
 • V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.
 • V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
pisomne_maturity