Račianska 190, 835 26 Bratislava

Termíny v šk. roku 2020/2021

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok), párnym týždeň. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Priebežná klasifikácia za 1. štvrťrok školského roka sa uskutoční v stredu 10. 11. 2020.

Polročná klasifikácia sa uskutoční v pondelok 27.1. 2021.

Priebežná klasifikácia za 3. štvrťrok školského roka sa uskutoční v utorok 13. 4. 2021.

Koncoročná klasifikácia sa uskutoční nasledovne (orientačný termín):

IV. GMA, IV. GMB, IV.TMT, IV. G – streda 12. 5. 2021,

ostatní žiaci – streda 23. 6. 2021.

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL sa uskutoční 16. marca 2021 (utorok).

Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ sa uskutoční 17. marca 2021 (streda).

Externá časť maturitnej skúšky z MAT sa uskutoční 18. marca 2021 (štvrtok).

Praktická časť  odbornej zložky sa uskutoční v študijných odboroch nasledovne:

3446 K GTM, 3447 K GDM, 3457 K OOT – 19. 4. – 23. 4. 2021 (pondelok – piatok),

3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín – 20. 4. – 22. 4. 2020 (utorok – štvrtok).

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v študijných odboroch 24. 5. – 28. 5. 2021.

Triedne aktívy

14.10. 2020 (streda) Triedne stretnutie rodičov a pedagogických pracovníkov

            – informácia o organizácii školského roka

            – informácia o štúdiu

            – poučenie rodičov ku škodám

            – spolupráca rodič a škola

            – informácie k maturitným skúškam

10. 11. 2020 (streda)  – informácia o prospechu a správaní na základe priebežnej klasifikácie

13. 04. 2021 (utorok) – informácia o prospechu a správaní na základe priebežnej klasifikácie