Račianska 190, 835 26 Bratislava

VÝBEROVÉ KONANIE – POZÍCIA: RIADITEĽ SOŠP

 

Výberové konanie

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.

 •   Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
  – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy,
  – prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 zákona toho istého zákona, alebo uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov,
  – najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Ďalšie požadované predpoklady:
  – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  – bezúhonnosť,
  – zdravotná spôsobilosť – telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  – ovládanie štátneho jazyka,
  – vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka,
  – komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektami,
  – výhodou je prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu,
  – predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

 

 • Požadované doklady k prihláške:
  – žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  – osobný dotazník,
  – profesijný štruktúrovaný životopis,
  – doklady o vzdelaní a vykonaní atestácie,
  – motivačný list,
  – lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
  – písomné odporučenie dvoch inštitúcií/odborníkov z oblasti školstva do funkcie riaditeľa školy,
  – vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie, atď. – rozsah max. 5 strán),
 
– súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona         č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí.
 
 • Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
  – V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vypisuje výberové konanie Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
  – Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od € 1 700 až € 2 400.
  – K funkčnému platu zároveň môžu byť 2-krát ročne poskytnuté odmeny vo forme       13. a 14. platu na základe hodnotenia výsledkov práce riaditeľa.
  – Nárok na jazykové vzdelávanie a ďalšie benefity vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
  – Predpokladaný nástup do funkcie: 1.5.2019.
  – Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
  – Informácie o škole získate na stránke príslušnej školy alebo priamo v nej.
Poznámka:
Pred vymenovaním navrhnutého uchádzača na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy bude uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 1. apríla 2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s  označením „VÝBEROVÉ  KONANIE + názov a adresa školy, kde sa uchádzate o miesto, NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25.
 
 
Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese olga.zatkova@region-bsk.sk alebo na tel. čísle 02/48264817.
 
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.
 
 Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, v.r.
predseda