Račianska 190, 835 26 Bratislava

EČ MS a PF IČ MS z anglického jazyka

Žiak štvrtého ročníka, ktorý sa v školskom roku 2020/2021 prihlásil na maturitnú skúšku z anglického jazyka (povinný predmet) do 30. septembra 2020, môže z tohto predmetu vykonať aj externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. V prípade záujmu požiada o vykonanie externej časti maturitnej skúšky alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 30. júna 2021. Vlastnoručne podpísanú žiadosť môže doručiť do školy osobne, poštou alebo elektronicky na emailovú adresu kordosova@polygraficka.sk

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka sa konajú 6. septembra 2021.

Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, bude mu vydané na základe žiadosti potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Žiak, ktorý získa úspešnosť najviac 33 % a menej, nemôže konať opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky. Ak žiak z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 25 %, bude mu vydané na základe žiadosti potvrdenie o výsledku písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Žiak, ktorý získa úspešnosť najviac 25 % a menej, nemôže konať opravnú skúšku písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

V prípade, že žiak štvrtého ročníka v školskom roku 2020/2021 nemá záujem o vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, tak žiadosť nepodáva.