Račianska 190, 835 26 Bratislava

Školské vzdelávacie programy

Učebné plány pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií, boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávacím programom Grafik médií schváleným riaditeľom školy dňa 2. mája 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií, boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávacím programom Grafik médií schváleným riaditeľom školy dňa 2. mája 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre študijný odbor 3457 K operátor tlače, boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávacím programom Operátor ofsetovej tlače schváleným riaditeľom školy dňa 24. augusta 2015 s platnosťou od 1. septembra 2015, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre študijný odbor 3431 M polygrafia a médiá boli vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá v súlade so školskými vzdelávacími programami zamerania:
– 01 Polygrafia a marketing médií,
– 02 Dizajnér médií,
schválených riaditeľom školy dňa 2. mája 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre štvrtý ročník študijného odboru 6405 K pracovník marketingu boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby v súlade so školským vzdelávacím programom Marketing médií schváleným riaditeľom dňa 27. augusta 2013, s platnosťou od 1. septembra 2013, začínajúc prvým ročníkom.

Učebné plány pre študijný odbor 3447 N grafik digitálnych médií, – denné pomaturitné kvalifikačné štúdium boli spracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 4A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so Školským vzdelávací programom Grafik médií schváleným riaditeľom školy dňa 2. mája 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016, začínajúc prvým ročníkom.