Račianska 190, 835 26 Bratislava

Zákazky verejného obstarávania


Verejné obstarávanie za rok 2022


Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, tel.: +421 2 49209259

Výzva na predkladanie cenových ponúk

„Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení“.

PRÍLOHY K STIAHNUTIU:

………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie pracovných staníc Mac pre projekt s názvom

Odborné pracovisko počítačového spracovania tlačových a digitálnych dát“.

………………………………………………………..


TÁTO VÝZVA JE ZRUŠENÁ

„Výmena podlahy a výmaľba vybraných priestorov podľa požiadavky školy“

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – 2. kolo

„Modernizácia kamerového systému prepojeného s dátovým serverom – II. kolo“

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Výroba a montáž mobiliáru podľa požiadavky školy”

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Modernizácia kamerového systému prepojeného s dátovým serverom“

Výzva bola zrušená!

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Oprava prípojky vody do budov školy“

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

Výroba a montáž zatemňovacej techniky – vodorovných interiérových žalúzií“ – 2. kolo

………………………………………………………..

Výroba a montáž zatemňovacej techniky – vodorovných interiérových žalúzií“ – 1. kolo

………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Výmena podlahových krytín na úseku teoretického vyučovania.“

PRÍLOHY:

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Výmena podlahových krytín zadanie

………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Výmena podlahových krytín na úseku teoretického vyučovania.“

PRÍLOHY:

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Výmena podlahových krytín zadanie

Verejné obstarávanie zakázky s nízkou hodnotou „Výmena podlahových krytín
na úseku teoretického vyučovania“ bolo zrušené.

Verejné obstarávanie za rok 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení.“

PRÍLOHA: K STIAHNUTIU: Výzva na predkladanie cenových ponúk SERVER (docx)

…………………………………………………………

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov.“

PRÍLOHA: K STIAHNUTIU: Výzva na predkladanie cenových ponúk PaM (docx)

………………………………………………………..

Oznámenie o vyhlásení  obchodnej verejnej súťaže

Názov predmetu VOS:
„Výrobné a skladové priestory o výmere 508,74 m²“

Termín predkladania návrhov: 31.7.2020 do 12.00 h.

PRIHLÁŠKA do verejnej obchodnej súťaže
PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

Verejné obstarávanie za rok 2019

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, tel.: +421 2 49209259

………………………………………………………..

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:
Názov predmetu zákazky: „Služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho kurzu“

K STIAHNUTIU: Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky_2019_SOŠp.(docx)

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Pistlová, PhD., tel. č. 904 348 479

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Oprava schodiska a vchodu do budovy teoretického vyučovania“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Konflikt záujmov
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vstup do TV

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Konflikt záujmov
Výzva na predkladanie cenových ponúk – podlahy
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

Zrušenie VO: „Dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom“ (.doc)

Toto verejné obstarávanie je ZRUŠENÉ! Pre viac informácií a odôvodnenie KLIKNI SEM.

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

Konflikt záujmov
ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Výzva na predkladanie cenových ponúk -Brána
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Revízia elektrickej inštalácie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. a príslušných STN noriem“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

Výzva na predkladanie cenových ponúk
ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Konflikt záujmov
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Mobiliár na vybavenie internátnych izieb“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií,  návrh zmluvu o dielo, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Zmluva o dielo – návrh
Konflikt záujmov

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Prenájom priestorov“

Prihláška do verejnej súťaže
Oznámenie o vyhlásení VOS

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Dodanie mobiliáru pre školskú jedáleň“

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Bc. Mária Trpkošová, 02 / 49 20 92 86, kuchyna@polygraficka.sk

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Pozemok o ploche 10,00 m2, za účelom umiestnenia reklamných zariadení“
PRÍLOHA: Prihláška do VOS
PRÍLOHA: Podmienky VS bilboard

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, 0903 259 781

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Notebooky použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – ADOBE CC, XMF, Pit Stop“
PRÍLOHA: Výzva na predkladanie cenových ponúk
PRÍLOHA: Návrh na plnenie kritérií
Predpokladaná hodnota zákazky:  1 600,00 €  s DPH za predmet zákazky
Kontaktná osoba: Ing. Judita Földesová, + 02/4920 9210

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: PC použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – Odborné pracovisko kreatívnej grafiky a digitálnej tlače
PRÍLOHA: Výzva na predkladanie cenových ponúk
PRÍLOHA: Návrh na plnenie kritérií
Predpokladaná hodnota zákazky:  5 700,00 €  s DPH za predmet zákazky
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

………………………………………………………..

PRÍLOHA: Smernica č. 7/2019 pre obstarávanie potravín v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    (.pdf)

Názov predmetu zákazky: „Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie“
PRÍLOHA: Návrh na plnenie kritérií
PRÍLOHA: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predpokladaná hodnota zákazky: Celoročný odber do 20 000.00 € s DPH za predmet zákazky
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

Názov predmetu zákazky: „Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov“
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 € za položku
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových pripojení a periférnych zariadení“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 14 900  € s DPH
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

Názov predmetu zákazky: „Notebook použiteľný pre výchovno-vzdelávací proces – ADOBE CC, Adobe Dreamweaver“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7 000  € bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Judita Foldesová , + 02/4920 9266

Názov predmetu zákazky: „Oprava rozvodov studenej a teplej vody, rozvodov cirkulácie teplej úžitkovej vody s meraním spotreby vody v energo kanáli“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7 400  € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Kalkulačný program pre polygrafickú výrobu“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 3 000  € bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Gustáv Baumann, +421 903 463 455

Verejné obstarávanie za rok 2018

Názov predmetu zákazky: „Likvidácia chemického odpadu“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 480  € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Výmena mobiliáru na internátnych izbách“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 18.000,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny na internátnych izbách“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7.000,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Nerezový digestor s tukovými filtrami a osvetlením – 2 ks“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 8.150,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Nerezový jednorez s odkladacou plochou – 2 ks“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.500,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Oprava vstupného schodiska s prestrešením, oprava časti fasády“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 13.200,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Dezinsekcia priestorov školského internátu a školskej jedálne“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 2.00,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Oprava dymovodu v kotolni“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.400,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Opravy v trafostanici TS 748“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny v 11 izbách internátu“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Zákazky verejného obstarávania za I. polrok 2017

1. Servis VT a správa PC a siete
  Prieskum trhu
  Víťaz: Anexo systém spol. s r.o.
  Mlynské Nivy 4
  811 04 Bratislava
2. Tonery
  Prieskum trhu
  Víťaz: Pryzmat spol. s r.o.
  Križná 19
  811 07 Bratislava
3. Spracovanie mzdovej agendy
  Prieskum trhu
  Víťaz: Zuzana Deáková
4. Dodávka tlačového papiera a ostatného polygrafického materiálu
  Verejná súťaž
  Víťaz: Europapier Slovensko spol. s r.o.
  Panónska cesta 40
  852 45 Bratislava

V treťom štvrťroku 2017 sa nerealizovalo verejné obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou