Račianska 190, 835 26 Bratislava

Zákazky verejného obstarávania

…………………………………………………………………………………….
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 2024

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy:

  • priestory na prízemí v budove praktického vyučovania (nebytový priestor),
    miestnosť č. 3127 o celkovej výmere 362,84 m2,

DOKUMENTY K STIAHNUTIU:

…………………………………………………………………………………….
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 2024

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, tel.: +421 2 49209259

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

DOKUMENTY KU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽI:

…………………………………………………………………………………….

Verejné obstarávanie za rok 2022


Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, tel.: +421 2 49209259

Výzva na predkladanie cenových ponúk

„Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení“.

PRÍLOHY K STIAHNUTIU:

………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie pracovných staníc Mac pre projekt s názvom

Odborné pracovisko počítačového spracovania tlačových a digitálnych dát“.

………………………………………………………..


TÁTO VÝZVA JE ZRUŠENÁ

„Výmena podlahy a výmaľba vybraných priestorov podľa požiadavky školy“

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky – 2. kolo

„Modernizácia kamerového systému prepojeného s dátovým serverom – II. kolo“

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Výroba a montáž mobiliáru podľa požiadavky školy”

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Modernizácia kamerového systému prepojeného s dátovým serverom“

Výzva bola zrušená!

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

„Oprava prípojky vody do budov školy“

………………………………………………………..

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

Výroba a montáž zatemňovacej techniky – vodorovných interiérových žalúzií“ – 2. kolo

………………………………………………………..

Výroba a montáž zatemňovacej techniky – vodorovných interiérových žalúzií“ – 1. kolo

………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Výmena podlahových krytín na úseku teoretického vyučovania.“

PRÍLOHY:

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Výmena podlahových krytín zadanie

………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Výmena podlahových krytín na úseku teoretického vyučovania.“

PRÍLOHY:

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Výmena podlahových krytín zadanie

Verejné obstarávanie zakázky s nízkou hodnotou „Výmena podlahových krytín
na úseku teoretického vyučovania“ bolo zrušené.

Verejné obstarávanie za rok 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení.“

PRÍLOHA: K STIAHNUTIU: Výzva na predkladanie cenových ponúk SERVER (docx)

…………………………………………………………

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

„Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov.“

PRÍLOHA: K STIAHNUTIU: Výzva na predkladanie cenových ponúk PaM (docx)

………………………………………………………..

Oznámenie o vyhlásení  obchodnej verejnej súťaže

Názov predmetu VOS:
„Výrobné a skladové priestory o výmere 508,74 m²“

Termín predkladania návrhov: 31.7.2020 do 12.00 h.

PRIHLÁŠKA do verejnej obchodnej súťaže
PODMIENKY verejnej obchodnej súťaže

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

Verejné obstarávanie za rok 2019

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava, tel.: +421 2 49209259

………………………………………………………..

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:
Názov predmetu zákazky: „Služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho kurzu“

K STIAHNUTIU: Výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky_2019_SOŠp.(docx)

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Pistlová, PhD., tel. č. 904 348 479

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Oprava schodiska a vchodu do budovy teoretického vyučovania“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Konflikt záujmov
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vstup do TV

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Konflikt záujmov
Výzva na predkladanie cenových ponúk – podlahy
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

Zrušenie VO: „Dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom“ (.doc)

Toto verejné obstarávanie je ZRUŠENÉ! Pre viac informácií a odôvodnenie KLIKNI SEM.

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

Konflikt záujmov
ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Výzva na predkladanie cenových ponúk -Brána
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Revízia elektrickej inštalácie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. a príslušných STN noriem“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

Výzva na predkladanie cenových ponúk
ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Konflikt záujmov
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Názov predmetu zákazky: „Mobiliár na vybavenie internátnych izieb“

V prílohách prikladáme: Výzvu na predkladanie cenových ponúk, prílohu č. 1 k návrhu plnenia kritérií,  návrh zmluvu o dielo, formulár – konflikt záujmov, a formulár na čestné vyhlásenie.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VO
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Zmluva o dielo – návrh
Konflikt záujmov

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Prenájom priestorov“

Prihláška do verejnej súťaže
Oznámenie o vyhlásení VOS

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, tel.č. 0903 259 781

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Dodanie mobiliáru pre školskú jedáleň“

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Návrh na plnenie kritérií

Kontaktná osoba: Bc. Mária Trpkošová, 02 / 49 20 92 86, kuchyna@polygraficka.sk

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Pozemok o ploche 10,00 m2, za účelom umiestnenia reklamných zariadení“
PRÍLOHA: Prihláška do VOS
PRÍLOHA: Podmienky VS bilboard

Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, 0903 259 781

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: „Notebooky použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – ADOBE CC, XMF, Pit Stop“
PRÍLOHA: Výzva na predkladanie cenových ponúk
PRÍLOHA: Návrh na plnenie kritérií
Predpokladaná hodnota zákazky:  1 600,00 €  s DPH za predmet zákazky
Kontaktná osoba: Ing. Judita Földesová, + 02/4920 9210

………………………………………………………..

Názov predmetu zákazky: PC použiteľné pre výchovno-vzdelávací proces – Odborné pracovisko kreatívnej grafiky a digitálnej tlače
PRÍLOHA: Výzva na predkladanie cenových ponúk
PRÍLOHA: Návrh na plnenie kritérií
Predpokladaná hodnota zákazky:  5 700,00 €  s DPH za predmet zákazky
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

………………………………………………………..

PRÍLOHA: Smernica č. 7/2019 pre obstarávanie potravín v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    (.pdf)

Názov predmetu zákazky: „Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie“
PRÍLOHA: Návrh na plnenie kritérií
PRÍLOHA: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predpokladaná hodnota zákazky: Celoročný odber do 20 000.00 € s DPH za predmet zákazky
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

Názov predmetu zákazky: „Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov“
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 € za položku
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových pripojení a periférnych zariadení“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 14 900  € s DPH
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/49 209 254

Názov predmetu zákazky: „Notebook použiteľný pre výchovno-vzdelávací proces – ADOBE CC, Adobe Dreamweaver“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7 000  € bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Judita Foldesová , + 02/4920 9266

Názov predmetu zákazky: „Oprava rozvodov studenej a teplej vody, rozvodov cirkulácie teplej úžitkovej vody s meraním spotreby vody v energo kanáli“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7 400  € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Kalkulačný program pre polygrafickú výrobu“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 3 000  € bez DPH
Kontaktná osoba: Ing. Gustáv Baumann, +421 903 463 455

Verejné obstarávanie za rok 2018

Názov predmetu zákazky: „Likvidácia chemického odpadu“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 15 480  € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Výmena mobiliáru na internátnych izbách“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 18.000,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny na internátnych izbách“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 7.000,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Nerezový digestor s tukovými filtrami a osvetlením – 2 ks“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 8.150,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Nerezový jednorez s odkladacou plochou – 2 ks“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.500,00 € bez DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Oprava vstupného schodiska s prestrešením, oprava časti fasády“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 13.200,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Dezinsekcia priestorov školského internátu a školskej jedálne“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 2.00,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Názov predmetu zákazky: „Oprava dymovodu v kotolni“
Predpokladaná hodnota zákazky: do 1.400,00 € s DPH
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Opravy v trafostanici TS 748“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Názov predmetu zákazky: „Výmena podlahovej krytiny v 11 izbách internátu“
Kontaktná osoba: Sylvia Hrabovská, hrabovska@polygraficka.sk, 0903/259 781

Zákazky verejného obstarávania za I. polrok 2017

1. Servis VT a správa PC a siete
  Prieskum trhu
  Víťaz: Anexo systém spol. s r.o.
  Mlynské Nivy 4
  811 04 Bratislava
2. Tonery
  Prieskum trhu
  Víťaz: Pryzmat spol. s r.o.
  Križná 19
  811 07 Bratislava
3. Spracovanie mzdovej agendy
  Prieskum trhu
  Víťaz: Zuzana Deáková
4. Dodávka tlačového papiera a ostatného polygrafického materiálu
  Verejná súťaž
  Víťaz: Europapier Slovensko spol. s r.o.
  Panónska cesta 40
  852 45 Bratislava

V treťom štvrťroku 2017 sa nerealizovalo verejné obstarávanie pre zákazky s nízkou hodnotou