Račianska 190, 835 26 Bratislava

Pomaturitné štúdium

Stredná odborná škola polygrafická ako jediná polygrafická škola v rámci Slovenskej republiky uviedla počnúc 1.9.2005 na trh celoživotného vzdelávania pomaturitné kvalifikačné štúdium a nadstavbové kvalifikačné štúdium v polygrafických odboroch štúdia. Denné alebo diaľkové štúdium v dĺžke 1 až 2 rokov je určené pre absolventov gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v nepolygrafických odboroch štúdia. Štúdium je rovnako určené pre absolventov polygrafických študijných odborov, ktorí majú záujem získať výučný list a maturitu v inom polygrafickom odbore.
 
Študujúcimi môžu byť pracovníci tlačiarní, grafických štúdií, reklamných agentúr, vydavateľstiev a pod. ako aj záujemcovia o zamestnanie sa v uvedených organizáciách. Štúdium je určené aj pre záujemcov o vykonávanie podnikateľskej činnosti ako fyzická osoba živnostník.
 
Denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore

Grafik digitálnych médií

Pracovné uplatnenie absolventa: grafik webových stránok, CD prezentácií, e-publikácií.
Štúdium je určené pre absolventov stredných nepolygrafických škôl s maturitou, ktorí majú záujem po absolvovaní denného štúdia zamestnať sa v tlačiarni, grafickom štúdiu, reklamnej agentúre, vydavateľstve a pod. alebo začať vykonávať živnosť. Začiatok štúdia od 1.9. kalendárneho roka podľa počtu prihlásených.
 
Grafik digitálnych médií
Kód a názov odboru štúdia: 3447 N grafik digitálnych médií
 

Operátor tlače

Pracovné uplatnenie absolventa: Štúdium je určené pre absolventov stredných nepolygrafických škôl s maturitou, ktorí majú záujem po absolvovaní denného štúdia zamestnať sa v tlačiarni na pozícii tlačiar hárkových alebo kotúčových tlačových strojoch. Absolvovaním pomaturitného štúdia je možné začať vykonávať živnosť. Začiatok štúdia od 1.9. kalendárneho roka podľa počtu prihlásených.
 
Operátor tlače
Kód a názov odboru štúdia: 3457 N operátor tlače
 

Podmienky pomaturitného štúdia:

Spôsob ukončenia štúdia: teoretická a praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list (v odbore polygrafia bez výuč. listu)
Podanie prihlášok na štúdium:  1. kolo do 31.mája,  2. kolo do 31. júla (v prípade nenaplnenia počtu žiakov aj do 31. augusta)
Maturitná skúška: uskutoční sa v závere mesiaca máj podľa termínov určených Krajským školským úradom v Bratislave alebo v náhradných termínoch v zmysle platnej legislatívy.
 

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na pomaturitné štúdium