Račianska 190, 835 26 Bratislava

Manuál – STRAVA

Pravidlá stravovania v školskej jedálni

KONTAKT: kuchyna@polygraficka.sk

Stredná odborná škola polygrafická dňom 1.9.2016 prechádza na elektronický objednávkový a evidenčný kuchynský softvér VIS. Stravník sa stáva aktívnym stravníkom pri prvom zaplatení stravy na príslušný počet dní v budúcom mesiaci. U vedúcej kuchyne si stravník aktivuje identifikačnú kartu (ISIC, ITIC). Nepedagogickí zamestnanci a cudzí stravníci dostanú za úhradu blank kartu, ktorá bude nahrádzať ISIC alebo ITIC. Cieľom zavedenia tohto softvéru je:

– JEDÁLNY LÍSTOK –
– ODHLÁSENIE / PRIHLÁSENIE STRAVNÍKA –

 • efektívnejší systém objednávania a odhlasovania stravy,
 • zrušenie papierových stravných lístkov,
 • sprehľadnenie tokov informácií o stravovaní.
  1. Strava sa prihlasuje:
   • na webovej stránke školy po prihlásení žiaka alebo rodiča, a to aj viacero dní vopred, (komunikácia – stravovanie, prípadne priamo na www.strava.cz)
   • prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne stiahnutej z Android Apps /Google Play/
  2. Obed č. 1  je automaticky predvolený.
  3. Stravník si objednáva iba obed č. 2 prostredníctvom internetu.
  4. Ak žiak nemá možnosť objednať si obed č. 2 z nejakého dôvodu (choroba, neprítomnosť v škole, atď.), obed č. 1 má objednaný automaticky, pokiaľ si elektronicky nezmení objednávku alebo sa neodhlási.
  5. Odhlásiť sa je možné týmito spôsobmi:
   • na webovej stránke školy po prihlásení žiaka alebo rodiča (komunikácia – stravovanie, prípadne priamo na www.strava.cz)
   • prostredníctvom aplikácie na mobilnom telefóne stiahnutej z Android Apps /Google Play/,
   • žiaci ubytovaní na internáte sa môžu odhlásiť len u vedúcej ŠJ s potvrdením od vychovávateľa, že nebudú ubytovaní na internáte (choroba, študijný pobyt)
   • internátne ubytovaní žiaci môžu stravu odhlásiť deň vopred do 8,00 hod.

Ak sa stravník dlhodobo nebude stravovať je potrebné požiadať vedúcu ŠJ o dlhodobé zablokovanie stravníka.

 1. Platba obedov:
  bankovým prevodom na č. ú. IBAN: SK88 8180 0000 0070 0048 7527.
  Pre identifikáciu je potrebné uviesť identifikačné číslo žiaka, ktorým je VS /variabilný symbol/.
  Mesiac, za ktorý je daná platba je ŠS /špecifický symbol/.

Pre zamestnancov školy:
Každý aktívny stravník školy si musí zakúpiť obedy na celý mesiac, ak nebude v práci, je potrebné obed deň vopred do 15:00 hod odhlásiť.

Stravník, ktorý si zabudne čipovú kartu, je povinný si pred obedom vybaviť u vedúcej jedálne náhradnú čipovú kartu.
V prípade straty čipovej karty je nevyhnutné stratu nahlásiť. Stará karta sa zablokuje a stravník si po obstaraní novej karty (ISIC, ITIC) kartu zaregistruje u vedúcej ŠJ.
V prípade choroby si môže stravník vyzdvihnúť jedlo do obedára, a to len v prvý deň choroby. Inak je povinný sa zo stravy počas choroby odhlásiť.