Račianska 190, 835 26 Bratislava

Grafika tlačovín

Profesia dizajnér médií je kreatívna, umelecky zameraná činnosť z oblasti grafického dizajnu tlačovín v podobe výtlačkov alebo e-publikácií a grafického dizajnu webstránok.

Základom prípravy je výtvarná príprava prostredníctvom klasických výtvarných techník, ako kresba, grafické techniky a grafické programy spoločnosti Adobe. Cieľom prípravy je osvojenie si prvkov výtvarného jazyka, schopností výtvarného myslenia a rozvoj kreativity v praktických cvičeniach.

Súčasťou výučby je zvládnutie typografických pravidiel, práca s textom a farbou, grafický dizajn propagačnej grafiky, dizajn propagačných materiálov, grafický dizajn periodík, kníh a ostatných polygrafických výrobkov, grafický dizajn webstránok, e-publikácií a multimediálnych prezentácií. Úlohou dizajnéra médií je spracovávanie grafických návrhov knižných publikácií a časopisov alebo iba ich obálok, plagátov, billboardov, letákov, pozvánok, kalendárov, značiek firiem, reklamných tlačovín i jednotlivých reklám v novinách, časopisoch a katalógoch, reklamných tabúľ a pútačov – spracovávanie grafických návrhov dizajnu obalov z papierových, plastových i ďalších materiálov na rôzne druhy výrobkov, obalov CD a DVD diskov.

Praktické vyučovanie sa realizuje v 4-hodinových blokoch ako predmet prax jedenkrát týţdenne a zahŕňa všetky výtvarné a grafické dizajnérske činnosti z oblasti dizajnu médií v členení na printové a digitálne médiá.

Kód a názov odboru štúdia: 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín
Školský vzdelávací program: Dizajnér médií

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na Dizajnér médií

Všetky študijné odbory:
Dizajnér obalov (NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR)
Operátor tlače
Operátor knihárskych technológií
Grafik tlačových médií
Grafik digitálnych médií
Grafika tlačovín – dizajnér médií
Polygrafická technológia

Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.