Račianska 190, 835 26 Bratislava

operátor digitálnej tlače

Školský vzdelávací program OPERÁTOR DIGITÁLNEJ TLAČE

Profesia operátor digitálnej tlače je modernou podobou klasickej polygrafickej profesie tlačiar. Digitalizácia textových a obrazových dát zasiahla aj samotnú fázu prenosu tlačovej farby na potláčaný materiál. Klasickú ofsetovú tlač pri malonákladovej tlači nahrádzajú digitálne tlačové stroje a k nim patriace produkčné kopírovacie zariadenia. Práca tlačiara sa zmenila na prácu operátora digitálnej tlače.

Základom prípravy je zvládnutie práce s digitálnymi dátami, ktoré predstavujú rozloženie textov a obrázkov na jednotlivých stranách knihy, brožúry alebo inej tlačoviny. Operátor už nepracuje s tlačovou formou a tlačovou farbou, ale s digitálnymi dátami vo forme dokumentov a s tonerom v kazetách. Operátor prijíma dátové súbory a dokumenty pre tlač náhľadov a tlačových zákaziek spracovávaných digitálnymi tlačovými technológiami z internetu alebo prenosných médií s pomocou príslušných počítačových programov.

Operátor ovláda prostredníctvom výpočtovej techniky, grafických a riadiacich programov správu dokumentov, správu farieb a postupné vyhotovovanie výtlačkov v digitálnom kopírovacom stroji alebo produkčnom kopírovacom zariadení. Vyhľadáva a spracováva textové a obrazové súbory na serveri a v archíve zákaziek za pomoci príslušných počítačových programov.

Absolvent vie využiť svoje vedomosti a zručnosti aj pri veľkoformátovej tlači v oblasti reklamy a propagácie.

Praktické vyučovanie sa realizuje v 1. ročníku ako súvislé 2-dňové a vo vyšších ročníkoch ako súvislé 4-dňové vyučovanie v predmete odborný výcvik. Môţe sa uskutočňovať aj na pracoviskách organizácií pod vedením inštruktorov.

Kód a názov odboru štúdia: 3457 K operátor tlače

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list