Račianska 190, 835 26 Bratislava

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2023/2024

Akademický týždeň sa začína 13. mája 2024  (pondelok) a končí sa 17. mája 2024 (piatok).

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2024 sa bude konať v termíne od 20. mája 2024 (pondelok) do 24. mája 2024 (piatok).

V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne s lekárskym potvrdením predloží aj Žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne.

Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z 1 alebo 2 predmetov a chce konať opravnú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o konanie opravnej maturitnej skúšky.

Ak žiak neuspeje z viac ako 2 predmetov a chce opakovať celú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o opakovanie celej maturitnej skúšky.

Žiadosti treba následne odovzdať pani Kordošovej na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, miestnosť č. 219.

HARMONOGRAM ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 2024 JE ZVEREJNENÝ NA EDUPAGE A NA NÁSTENKE NA 1. POSCHODÍ PRI UČEBNI Č. 109.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk

Informácie pre maturantov