Bodový systém hodnotenia v predmete Slovenský jazyk a literatúra

 1. Každá ústna alebo písomná skúška má pevne stanovený počet bodov.
 2. Podľa výsledku skúšky môže, ale nemusí byť opravná skúška (rozhoduje učiteľ).
  Ak sa žiak rozhodne pre opravnú skúšku:

  • a) urobí ju lepšie ako pôvodnú skúšku
   – pôvodný výsledok sa ruší a platí novozískaný počet bodov (namiesto 3/5 bude 4/5)
  • b) urobí ju horšie ako pôvodnú skúšku
   – zrátajú sa body oboch skúšaní (3/5 + 2/5 = 5/10)
 3. Žiak získava body za aktivitu, ktoré mu môžu zlepšiť celkový výsledok, najviac však o 5%.
  Hodnota bodu sa stanovuje na konci polroka podľa celkového počtu plusiek v triede.
 4. Učiteľ má právo posunu výsledných percent na konci polroka o 5% (ale iba v prípade zisku, inak neodrátava žiadne percentá) – rozhoduje práca žiaka na jednotlivých hodinách
 5. Získané body sa prerátavajú na percentá (maximum je 100%).

Príklad:
Ak žiak získal 69 bodov zo 75, 69/75 = (69:75) . 100 = 92%
Známka sa stanovuje podľa stupnice:
100 – 90% výborný
89 – 75% chválitebný
74 – 50% dobrý
49 – 30% dostatočný
29 – 0% nedostatočný

 
UPOZORNENIE: Žiak, ktorý nevykonal akúkoľvek aktivitu (napr. napísal písomku), si ju musí do konca polroka dorobiť, inak za ňu získa 0 bodov!