Račianska 190, 835 26 Bratislava

KOORDINÁTOR na internáte

KOORDINÁTOR na internáte

Mgr. Milena Šuranová

zástupca riaditeľa pre ŠI

Úlohy koordinátorky protidrogovej prevencie:

  • organizuje a zabezpečuje prevenciu protidrogovej závislosti,
  • spolupracuje s výchovným poradcom školy pri riešení problémov žiakov,
  • metodicky pôsobí v oblasti prevencie,
  • spolupracuje s odborníkmi zaoberajúcimi sa drogovou závislosťou,
  • vedie žiakov k plnohodnotnému využitiu voľného času,
  • informuje rodičov o problémoch žiakov s drogamim,
  • vedie evidenciu problémových žiakov.