Račianska 190, 835 26 Bratislava

BODOVÝ SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV PLATNÝ PRE PK CUJ

10 bodov za ústnu odpoveď, situačný dialóg, diktát, cvičenia, slovíčka, gramatiku
20 bodov za referát s prezentáciou a odpoveď z opakovania tematického celku, resp. dvoch lekcií
20 bodov za slohovú prácu napísanú na vyučovacej hodine
10 bodov za slohovú prácu zadanú ako domáca úloha
10 až 40 bodov za test z lekcie podľa rozsahu učiva

Stupnica pre úroveň B1: výborný 100% – 90%
chválitebný 89% – 75%
dobrý 74% – 55%
dostatočný 54% – 40 %
nedostatočný 39% – 0%

Stupnica pre úroveň A1 a A2: výborný 100% – 90%
chválitebný 89% – 75%
dobrý 74% – 50%
dostatočný 49% – 30 %
nedostatočný 29% – 0%

V prípade aktívne zapájajúcich sa do rôznych činností počas vyučovacích hodín, zapájajúcich sa do súťaží, olympiád a projektov a priebežne si plniacich všetky svoje úlohy má učiteľ možnosť pridať do max. 5% pri výslednom hodnotení polročného a koncoročného klasifikačného obdobia žiaka.

Chýbajúci žiaci, ktorí neabsolvovali testovanie alebo slohovú prácu na vyučovacej hodine, budú dopisovať neabsolvované testy a slohové práce po vyučovaní na 7.- 9. hodine vo vopred určený deň podľa rozvrhu hodín, najneskôr do troch týždňov od písania testu alebo slohovej práce v triede na vyučovacej hodine za prítomnosti aspoň jednej členky PK CUJ. Ak žiak nevyužije jeden z dvoch určených termínov počas stanovenej trojtýždňovej doby na dopísanie testu alebo slohovej práce, bude klasifikovaný v bodovom systéme nulou.

Tento systém hodnotenia pomocou bodov bol schválený v PK CUJ 30.08.2018 a je platný
v školskom roku 2018/2019.