Bodový systém hodnotenia v predmete Slovenský jazyk a literatúra

 

Každá ústna alebo písomná skúška má pevne stanovený počet bodov.
Podľa výsledku skúšky môže, ale nemusí byť opravná skúška (rozhoduje učiteľ).
Ak sa žiak rozhodne pre opravnú skúšku:
urobí ju lepšie ako pôvodnú skúšku
– pôvodný výsledok sa ruší a platí novozískaný počet bodov (namiesto 3/5 bude 4/5),
urobí ju horšie ako pôvodnú skúšku
– zrátajú sa body oboch skúšaní (3/5 + 2/5 = 5/10).
Žiak získava body za aktivitu, ktoré mu môžu zlepšiť celkový výsledok, najviac však o 5%. Hodnota bodu sa stanovuje na konci polroka podľa celkového počtu plusiek v triede.
Učiteľ má právo posunu výsledných percent na konci polroka o 5% (ale iba v prípade zisku, inak neodrátava žiadne percentá) – rozhoduje práca žiaka na jednotlivých hodinách
Získané body sa prerátavajú na percentá (maximum je 100%).

Príklad: Ak žiak získal 69 bodov zo 75, 69/75 = (69:75) . 100 = 92%

Známka sa stanovuje podľa stupnice:
100 – 90% výborný
89 – 75% chválitebný
74 – 50% dobrý
49 – 30% dostatočný
29 – 0% nedostatočný

 
UPOZORNENIE: Žiak, ktorý nevykonal akúkoľvek aktivitu (napr. napísal písomku), si ju musí do konca polroka dorobiť, inak za ňu získa 0 bodov!