Račianska 190, 835 26 Bratislava

KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A INÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

Mgr. Michal Hudec

na teoretickom vyučovaní

Ing. Ružena Bocková

na praktickom vyučovaní

Medzi úlohy koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov patrí:

  • v spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie.
  • monitorovať a analyzovať situáciu v škole z pohľadu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov.
  • poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom i ich zákonným zástupcom.
  • koordinovať a usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť.
  • úzko spolupracovať s výchovným poradcom školy a s CPPPaP.
  • podporovať realizáciu spoločensko-vedných, kultúrnych a iných aktivít venovaných problematike dodržiavania ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.