Račianska 190, 835 26 Bratislava

Maturitná skúška – mimoriadne skúšobné obdobie

Maturitná skúška v mimoriadnom skúšobnom období na úseku praktického vyučovania v predmete PČOZ sa bude konať v stredu a vo štvrtok 13. 09. 2023 a 14. 09. 2023.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období na úseku teoretického vyučovania v predmetoch SJL, ANJ a TČOZ sa bude konať v stredu      20. 09. 2023.

V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky.

HARMONOGRAM MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ bude zverejnený na EduPage a bude Vám vopred zaslaný aj prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk