Račianska 190, 835 26 Bratislava

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU

Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave, na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole pozýva prihlásených žiakov na písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnia dňa 2. mája 2022 a 9. mája 2022 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.

Žiak sa dostaví na vrátnicu školy o 8,00 hod. Rodič alebo sprievod žiaka do priestorov školy nevstupuje.
Registrácia žiakov je na vrátnici školy, žiak predloží pozvánku na prijímaciu skúšku.
Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude ako prvá v poradí od 8,30 h do 9,15 h. Prijímacia skúška z MAT trvá 45 minút a bude ako druhá v poradí od 9,25 h do 10,10 h. Žiak si na prijímaciu skúšku z matematiky prinesie kalkulačku. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o vykonanie prijímacej skúšky v náhradnom termíne doloženú lekárskym potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni).

Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, 2.mája 2022, resp. 9. mája 2022, do 8.00 h na sekretariáte riaditeľa školy.

Riaditeľ školy zverejní na webovej stránke školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022.

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie v termíne od 18.5.2022 do 23.5.2022

Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí do 5 dní od doručenia rozhodnutia prostredníctvom e-mailu.

Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy