Račianska 190, 835 26 Bratislava

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2021/2022

Akademický týždeň sa začína 16. mája 2022 (pondelok) a končí sa 20. mája 2022 (piatok).

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2022 sa bude konať v termíne od23. mája 2022 (pondelok) do 27. mája 2022 (piatok).

V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne predloží aj Žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne.

Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z 1 alebo 2 predmetov a chce konať opravnú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o konanie opravnej maturitnej skúšky.

Ak žiak neuspeje z viac ako 2 predmetov a chce opakovať celú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o opakovanie celej maturitnej skúšky.

Žiadosti treba následne odovzdať pani Kordošovej na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, miestnosť č. 219.

HARMONOGRAM ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 2022 JE ZVEREJNENÝ NA EDUPAGE A NA NÁSTENKE NA 1. POSCHODÍ PRI UČEBNI Č. 109.

V prípade otázok (určené termíny maturitných skúšok v harmonograme, žiadosti) kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk