Račianska 190, 835 26 Bratislava

POZVÁNKA na prijímaciu skúšku

Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave, na základe  prihlášky na štúdium na tunajšej škole pozýva  prihlásených žiakov na písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnia
dňa 3. mája 2021 a 10. mája 2021 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.

Žiak sa dostaví na vrátnicu školy o 7.30 hod. Žiak do priestorov školy vstupuje s rúškom a použije dezinfekciu rúk. Rodič alebo sprievod žiaka do priestorov školy nevstupuje. Po príchode predloží dozor konajúcemu učiteľovi potvrdenie o negatívnom Covid-19 teste. Po príchode predloží dozor konajúcemu učiteľovi potvrdenie o negatívnom Covid – 19 teste.

Registrácia žiakov je na vrátnici školy, žiak predloží pozvánku na prijímaciu skúšku.

Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude ako prvá v poradí od 8,00 h do 8,45 h. Prijímacia skúška z MAT trvá 45 minút a bude ako druhá v poradí od 8,55 h do 9,40 h. Žiak si na prijímaciu skúšku z matematiky prinesie kalkulačku. Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

            V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o vykonanie prijímacej skúšky v náhradnom termíne doloženú lekárskym potvrdením (lekárske potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 dni).

Žiadosť spolu s  potvrdením treba predložiť  najneskôr v deň konania skúšok, 3.mája 2021, resp. 10. mája 2021, do 8.00 h na sekretariáte riaditeľa školy.

            Riaditeľ školy zverejní na web stránke školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 10. mája 2021. Vzhľadom na vysoký  záujem žiakov o štúdium na našej škole žiadame o vyjadrenie sa k nástupu/nenastúpeniu v prípade prijatia na štúdium do 20.5.2021 mailom na adresu strednej školy skola@polygraficka.sk.

Ing. Roman Šíp, PhD.
riaditeľ školy