Račianska 190, 835 26 Bratislava

Školská samospráva

Orgány školskej samosprávy upravuje zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Školskú samosprávu tvoria:

Rada školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy, žiakov. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
 3. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 4. Rada školy
   1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
   1. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
   1. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  1. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a d) a § 5 ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú:

 • traja zvolení zástupcovia rodičov,
 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
 • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
 • jeden zvolený zástupca žiakov.

Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. V naliehavých veciach môže rada školy využiť hlasovanie „per rolam“ (napríklad e-mailom, faxom, poštou alebo kuriérom). O naliehavosti veci rozhoduje predseda rady školy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovalo najmenej šesť členov rady školy. O hlasovaní per rolam sa musí vyhotoviť zápisnica. Ak vec neznesie odklad, predseda rady školy je oprávnený zaslať stanovisko za radu školy. Na najbližšom zasadnutí rady školy je však povinný toto stanovisko predložiť na rokovanie.

Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

Rodičovská rada

Rodičovskú radu tvoria zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania žiakov a všetky dôležité otázky týkajúce sa žiakov a rodičov celej školy. Rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení.
Na rokovaniach rodičovskej rady sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem. Rodičovská rada úzko spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi, ktorých v prípade potreby prizýva na svoje zasadnutia.

Rodičovská rada si volí predsedu rodičovskej rady.

Rodičovská rada sa zameriava hlavne na:

 • výchovné a vzdelávacie otázky,
 • záujmovú a kultúrnu činnosť,
 • športovú činnosť žiakov a rodičov,
 • hospodárske otázky,
 • spoluprácu so spoločenskými organizáciami,
 • ďalšie oblasti podľa podmienok, ktoré vzniknú zo zabezpečovania nielen pedagogického procesu.

Závery z rokovania rodičovskej rady sa formulujú do uznesenia. Uznesenia sa realizujú v súčinnosti s vedením školy, školskou radou a triednymi združeniami.

Študentská rada

Študentská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
Žiacka rada má 16 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách.

Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.

Žiacka rada

  1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  1. sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  1. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
 1. volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.