Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa

Mgr. Gabriela Koteková

č. 006

Výchovný poradca pôsobí v troch základných rovinách:

  • ako poradca a ochranca žiakov
    • vo výchove (osobnostné a vzťahové problémy žiakov),
    • vo vzdelávaní (neprospech, vývinové poruchy učenia),
    • v profesionálnej orientácii (pomoc pri výbere VŠ),
  • ako metodik a koordinátor výchovy v škole,
  • poradca rodičom.