Račianska 190, 835 26 Bratislava

!POZOR! BEZPEČNOSTNÝ POKYN

POHYB ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV SOŠP PO SPOJOVACÍCH PRIESTOROCH MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU POČAS REKONŠTRUKCIE BUDOVY

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV / ŽIAKOV

Vstup na stavenisko len v nevyhnutnom prípade počas presunu z TV na PV a späť!
Usporiadaný prechod po jednom po pravej strane tunela!
Pozerajte pod nohy, rešpektujte bezpečnostné značenie, prispôsobte priestoru svoj pohyb a obuv!

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Dotýkať sa bočných stien tunela a akokoľvek priestor poškodzovať!
Otvárať a vstupovať do bočných dverí, za ktorými prebiehajú rekonštrukčné práce!
Bežať v priestoroch tunela!
Zdržiavať sa v stavebnom priestore po dobu dlhšiu ako je nevyhnutné!

Vypracoval: Ing. Zdenka Holíková, autorizovaný technik BOZP
Schválil: Ing. Roman Šíp, riaditeľ školy