Račianska 190, 835 26 Bratislava

Informácie k pozvánke na prijímaciu skúšku

Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave na základe prihlášky na štúdium podanej na tunajšiu školu pozýva prihlásených žiakov
na písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré sa uskutočnia dňa 4. mája 2023 a 9. mája 2023 v Strednej odbornej škole polygrafickej, Račianska 190, Bratislava.

Žiak sa dostaví na vrátnicu školy o 8,00 hod. Rodič alebo sprievod žiaka do priestorov školy nevstupuje. Registrácia žiakov je na vrátnici školy, žiak predloží pozvánku na prijímaciu skúšku.

Prijímacia skúška zo SJL trvá 45 minút a bude prvá v poradí od 8,30 hod. do 9,15 hod.
Prijímacia skúška z MAT trvá 45 minút a bude druhá v poradí od 9,25 hod. do 10,10 hod. Žiak si na prijímaciu skúšku z MAT prinesie kalkulačku.

Použitie kalkulačky v mobile nie je povolené.

V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody (najmä zdravotné) nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o vykonanie prijímacej skúšky v náhradnom termíne doloženú lekárskym potvrdením, ktoré nesmie byť staršie ako 4 dni. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, 4. mája 2023, resp 9. mája 2023 do 8.00 hod. na sekretariáte riaditeľa školy.

Riaditeľ školy zverejní na webovej stránke školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023.

Plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne potvrdí strednej škole nástup na vzdelávanie v termíne do 24.5.2023.

Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí do 5 dní od doručenia rozhodnutia prostredníctvom e-mailu.

Ing. Roman Šíp, PhD., v. r.
riaditeľ školy