Račianska 190, 835 26 Bratislava

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v šk. r. 2022/2023

INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

Akademický týždeň sa začína 22. mája 2023 (pondelok) a končí sa 26. mája 2023 (piatok).

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2023 sa bude konať v termíne od 29. mája 2023 (pondelok) do 02. júna 2023 (piatok).

V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. Žiak súčasne s lekárskym potvrdením predloží aj Žiadosť o konanie maturitnej skúšky v náhradnom termíne.

Ak žiak neúspešne vykoná maturitnú skúšku z 1 alebo 2 predmetov a chce konať opravnú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o konanie opravnej maturitnej skúšky.

Ak žiak neuspeje z viac ako 2 predmetov a chce opakovať celú maturitnú skúšku, vyplní Žiadosť o opakovanie celej maturitnej skúšky.

Žiadosti treba následne odovzdať pani Kordošovej na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, miestnosť č. 219.

HARMONOGRAM ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 2023 JE ZVEREJNENÝ NA EDUPAGE A NA NÁSTENKE NA 1. POSCHODÍ PRI UČEBNI Č. 109.

V prípade otázok (určené termíny maturitných skúšok v harmonograme, žiadosti) kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk