Prijímacie konanie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019 už 19.2.2019 od 9:00 > KLIKNI SEM

OZNÁMENIE

podmienok prijímacieho konania v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto oznámením sa určujú kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky, prijatie uchádzačov na základe prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre:

1. kolo prijímacieho konania, ktoré sa uskutoční v pondelok 13.5.2019 a vo štvrtok 16.5.2019.

Čl. I.

Bodové hodnotenie uchádzačov

Po kontrole a zaregistrovaní prihlášok na štúdium sa vykoná bodové hodnotenie uchádzačov, na základe ktorého budú uchádzačom pridelené body podľa nasledovného postupu:

 • Za priemerný prospech na základnej škole z vybraných predmetov 7. a 8. ročníka – 2. polrok a 9. ročníka – 1. polrok v predmetoch slovenský jazyk, cudzí jazyk (pri dvoch cudzích jazykoch na vysvedčení sa počíta lepšia známka), matematika, fyzika a chémia môže uchádzač získať maximálne 20 bodov podľa tabuľky bodovania:

Pridelenie bodov za priemery na ZŠ z vybraných vyučovacích predmetov

Priemer od Priemer do Body za ZŠ
1,0 1,30 20
1,31 1,60 18
1,61 1,90 16
1,91 2,20 14
2,21 2,50 12
2,51 2,80 10
2,81 3,10 8
3,11 3,40 6
3,41 3,70 4
3,71 4,00 2
4,01 0
 • Za účasť uchádzača na matematickej, fyzikálnej, chemickej, literárnej, jazykovej alebo výtvarnej olympiáde alebo súťaži a za účasť uchádzača na súťaži „To budem JA“ (súťaž vyhlásená SOŠ polygrafickou) môže uchádzač získať maximálne 10 bodov podľa nasledovného bodovania:
  • celoslovenská úroveň – úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 10 bodov,
  • krajská úroveň – úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 8 bodov,
  • okresná alebo mestská úroveň – 1. miesto 7 bodov, 2. miesto 6 bodov, 3. miesto 5 bodov, úspešný riešiteľ alebo iné hodnotenie úspešnej účasti 4 body,
  • školská úroveň – 1. miesto 3 body, 2. miesto 2 body, 3. miesto 1 bod,
  • účasť v súťaži „To budem JA“ vyhlásenej SOŠ polygrafickou – za účasť v súťaži 1 bod, prví traja výhercovia súťaže získajú 5 bodov.

Bodovaný bude len najlepší výsledok.

Uznané budú výsledky zapojenia do súťaží zo 7., 8. a 9. ročníka ZŠ, riadne dokladované uchádzačom alebo jeho zákonným zástupcom najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 hod.

 • Za percentuálne ohodnotenie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ „Monitor“ zo SJL a MAT môže uchádzač získať maximálne 10 bodov podľa tabuľky bodovania:

Pridelenie bodov za „Monitor“ žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT

Priemer v % -tách spolu za SJL a MAT Rozpis bodov za Monitor
100 – 91 10
90 – 81 9
80 – 71 8
70 – 61 7
60 – 51 6
50 – 41 5
40 – 31 4
30 – 21 3
20 – 11 2
10 – 1 1
0 0
 • Body za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ, body za umiestnenie na súťažiach a body za „Monitor“ sa spočítajú.

Čl. II.

Prijímacia skúška

 • Prijímacia skúška sa bude konať z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a matematika.
 • Prijímacia skúška sa robí písomnou formou a trvá 45 minút z každého predmetu prijímacej skúšky.
 • Obsah prijímacej skúšky zodpovedá učivu základnej školy.
 • Uchádzač môže získať za prijímaciu skúšku 10 bodov z každého predmetu prijímacej skúšky.
 • Uchádzač vyhovel na prijímacej skúške, ak získal minimálne 3 body z každého predmetu prijímacej skúšky.

Čl. III.

Študijný odbor 3431 M 01 polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia (ŠkVP – Polygrafia a marketing) Študijný odbor 3431 M 02 polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín
(ŠkVP – Dizajnér médií)

V školskom roku 2019/2020 sa otvorí pre vyššie uvedený študijný odbor 1 trieda denného štúdia s celkovým počtom 24 žiakov, z toho 6 žiakov študijného odboru 3431 M 01 polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia a 18 žiakov študijného odboru 3431 M 02 polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín.

 • Kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky
  • Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3431 M 01 polygrafia, zameranie 01 polygrafická technológia uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3431 M 02 polygrafia, zameranie 02 grafika tlačovín uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • Pre prijatie bez prijímacej skúšky sa budú posudzovať prihlášky na štúdium doručené do školy najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 hod.
  • Maximálny počet uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky je daný počtom miest na prijatie pre daný odbor štúdia a jeho zameranie. O poradí týchto žiakov na prijatie bez prijímacej skúšky rozhoduje poradie podľa bodového hodnotenia uchádzačov.
 • Rozhodnutie o prijatí
  • O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania na návrh prijímacej komisie, ktorú zriaďuje ako svoj poradný orgán.
  • K spočítaným bodom za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ, za umiestnenie na súťažiach a za „Monitor“ sa pripočítajú body za prijímaciu skúšku. Uchádzači sa zoradia do poradia od najvyššieho súčtu bodov po najnižší súčet bodov.
  • Zo vzniknutého poradia uchádzačov zostaveného podľa predchádzajúceho bodu bude prijatý príslušný počet uchádzačov podľa plánovaného počtu prijatých žiakov. Pre každé zameranie študijného odboru sa postupuje samostatne.

Čl. IV.

Študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií (ŠkVP – Grafik printových médií, študijný odbor
3447 K grafik digitálnych médií (ŠkVP – Grafik médií), študijný odbor 3457 K operátor tlače
(ŠkVP – Operátor ofsetovej tlače), študijný odbor 3436 K operátor knihárskych technológií
(ŠkVP – operátor knihárskych technológií

V školskom roku 2019/2020 sa otvorí pre vyššie uvedené študijné odbory 4 triedy denného štúdia s celkovým počtom 96 žiakov, z toho:

Odbor vzdelávania Počet miest na prijatie Z toho pre systém duálneho vzdelávania
3447 K grafik digitálnych médií 56 0
3457 K operátor tlače 8 8
3446 K grafik tlačových médií 15 0
3436 K operátor knihárskych technológií 17 10

Ponuka učebných miest pre systém duálneho vzdelávania:

Študijný odbor Ponuka učebných miest Zamestnávateľ Kontakt
3457 K operátor tlače 8 Slovenská Grafia, a.s. Pekná cesta 2463/6,
Bratislava
831 52
3436 K operátor knihárskych technológií 10 Slovenská Grafia, a.s. Pekná cesta 2463/6,
Bratislava
831 52

Uchádzači o duálne vzdelávanie prostredníctvom svojho zákonného zástupcu oslovia zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na strednú školu. 

 • Kritéria pre prijatie bez prijímacej skúšky
  • Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3457 K operátor tlače uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3446 K grafik tlačových médií uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • Bez prijímacej skúšky bude prijatý do študijného odboru 3436 K operátor knihárskych technológií uchádzač, ktorý pri celoslovenskom testovaní Monitor dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • Pre prijatie bez prijímacej skúšky sa budú posudzovať prihlášky na štúdium doručené do školy najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 hod.
  • Maximálny počet uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky je daný počtom miest na prijatie pre daný odbor štúdia a jeho zameranie. O poradí týchto žiakov na prijatie bez prijímacej skúšky rozhoduje poradie podľa bodového hodnotenia uchádzačov.
 • Rozhodnutie o prijatí
  • O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania na návrh prijímacej komisie, ktorú zriaďuje ako svoj poradný orgán.
  • K spočítaným bodom za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ, za umiestnenie na súťažiach a za „Monitor“ sa pripočítajú body za prijímaciu skúšku. Uchádzači sa zoradia do poradia od najvyššieho súčtu bodov po najnižší súčet bodov.
  • Zo vzniknutého poradia uchádzačov zostaveného podľa predchádzajúceho bodu bude prijatý príslušný počet uchádzačov podľa plánovaného počtu prijatých žiakov. Pre každý študijný odbor sa postupuje samostatne.

Čl. V.

Rovnosť celkového súčtu bodov

  • V prípade rovnosti celkového súčtu bodov v rámci prijímacieho konania bude prijatý uchádzač, ktorý splní jednu alebo viac nasledovných podmienok v ich uvedenom poradí:
   • má podľa posudkovej komisie zmenenú pracovnú schopnosť,
   • získal viac bodov za priemerný prospech z vybraných predmetov ZŠ,
   • získal viac bodov za „Monitor“,
   • má lepšiu priemernú známku zo Sj za hodnotené obdobie ZŠ,
   • má lepšiu priemernú známku z Cj za hodnotené obdobie ZŠ,
   • má lepšiu priemernú známku z M za hodnotené obdobie ZŠ,
   • má lepšiu priemernú známku z F za hodnotené obdobie ZŠ,
   • má lepšiu priemernú známku z Ch za hodnotené obdobie ZŠ.

Čl. VI.

Prijímacie konanie v ďalšom termíne

6.1 Riaditeľ školy v prípade, že sa nenaplní plánovaný počet žiakov, rozhodne po prerokovaní v pedagogickej rade o tom, či sa na škole bude konať 2. kolo prijímacieho konania v utorok dňa 18.6.2019.

Čl. VII.

Zverejnenie podmienok a výsledkov
prijímacieho konania

7.1 Podmienky prijímacieho konania a výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na budove teoretického vyučovania a na internete na adrese www.polygraficka.sk, pričom údaje na internete majú len informatívny charakter.

Čl. VIII.

Zápis na štúdium

8.1 Podmienky a termín zápisu na štúdium budú zverejnené spolu s výsledkami prijímacieho konania
a súčasne budú uvedené v oznámení o výsledku prijímacieho konania.

Bratislava, 28. január 2019

Stredná odborná škola polygrafická 

Račianska 190, 

835 26 Bratislava

Tel.: 02/49 20 92 20

skola@polygraficka.sk polygraficka.sk

Ing. Roman Šíp, PhD. v. r. 

riaditeľ školy

Ing. Judita Földesová, v. r. 

predseda prijímacej komisie