Račianska 190, 835 26 Bratislava

Operátor knihárskych technológií

Profesia Operátor knihárskych technológií je činnosť zameraná na prácu s potlačeným papierom, ktorej výsledkom je tlačovina ako polygrafický výrobok, a to časopis, brožúra alebo kniha.

Pracovnými činnosťami sú: príprava materiálov, rezanie papiera, zhotovovanie knižných väzieb všetkých typov ručne
i na poloautomatických alebo automatických strojoch, zdobenie knižných väzieb a chrbtov na lisoch a príklopových strojoch, zhotovovanie kožených a polokožených väzieb, zhotovovanie umelecky náročných knihárskych výrobkov alebo kníh na programovateľných výrobných linkách, zhotovovanie väzieb časopisov, zhotovovanie diárov, ozdobných puzdier, kaziet, nastavovanie a obsluhovanie knihárskych strojov. Skúsený kvalifikovaný knihár tiež môže pracovať ako knihár – reštaurátor, ktorý reštauruje a konzervuje (ochrana povrchu) všetky druhy historických a umelecky cenných knihárskych väzieb, listín, kaziet a písomných historických pamiatok, napr. v koži, pergamene, hodvábe, zamate a pod.

Vzdelávanie zahŕňa základy polygrafie, polygrafických technológií, tlačových techník, výrobných zariadení a ďalšie
oblasti, potrebné pre prácu v oddelení označenom ako kniháreň, alebo tiež ako postpress.

Praktické vyučovanie sa realizuje ako súvislé 5-dňové vyučovanie v predmete odborný výcvik. Môže sa uskutočňovať
aj na pracoviskách organizácií pod vedením inštruktorov.

Škola v roku 2017 pripravila pedagogickú dokumentáciu pre študijný odbor 3436 K operátor knihárskych technológií.

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 14.12.2017 bolo schválené pre Strednú odbornú školu polygrafickú experimentálne overovanie študijného odboru 3436 K operátor knihárskych technológií. Počínajúc prvým ročníkom, štúdium v tomto študijnom odbore začína v školskom roku 2018/19.

Kód a názov odboru štúdia: 3436 K Operátor knihárskych technológií

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na Operátor knihárskych technológií

Všetky študijné odbory:
Dizajnér obalov (NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR)
Operátor tlače
Operátor knihárskych technológií
Grafik tlačových médií
Grafik digitálnych médií
Grafika tlačovín – dizajnér médií
Polygrafická technológia

Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.