Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

Najnovšie články:

Číslo účtu

Správne číslo účtu SOŠ polygrafickej je: SK88 8180 0000 0070 0048 7527...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu na opravu strešnej krytiny a zvodov

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava oznamuje, že vypisuje   Prieskum trhuNa opravu strešnej krytiny a zvodov s predpokladanou hodnotou zákazky   2 330,00 € bez DPH V prípade záujmu, obráťte sa...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu na statické posúdenie objektu

Výzva na predloženie cenovej ponuky Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava oznamuje, že vypisuje   Prieskum trhuNa statické posúdenie objektu s predpokladanou hodnotou zákazky   990,00 € bez DPH V prípade záujmu, obráťte sa na p. Silviu...

Súťaž pre mladých fotografov

    Prihláška...

Organizácia praktického vyučovania žiakov v šk. r. 2014/2015

  Všetci žiaci v mesiaci september 2014 nastupujú na odborný výcvik v škole. Zoznam rozdelenia žiakov a ich pridelenia k jednotlivým majstrom odborného výcviku...

Otvorenie školského roka 2014/2015 dňa 2. 9.2014

Otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 08.00 h v školskej jedálni. Nástup žiakov do jedálne je o 7.45 h. Súčasťou otvorenia školského roka bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roka ostatných tried sa...

Opravný termín ústnych maturitných skúšok

Opravný termín ústnych maturitných skúšok sa uskutoční 9. septembra 2014 od 08.00 hod. Nástup žiakov je o 07.30 hod. na č. 101. Slovenský jazyk a literatúra: učebňa č. 109 Nemecký jazyk: učebňa č. 105 (od 08.00 hod.) Anglický jazyk: učebňa č....

Prevzatie preukazov ISIC pre žiakov prvého ročníka šk. roka 2014/2015

Prijatí žiaci prvého ročníka šk. roka 2014/2015 štvorročného štúdia, ktorí splnili podmienky na vydanie preukazu ISIC/EURO...

Vyhodnotenie súťaže MASKOT

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 3. ročník súťaže pre žiakov všetkých základných škôl pod názvom Súťaž MASKOT 2014. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy v Slovenskej republike do 31.marca 2014, na tému: Navrhni maskota pre svoju...

Verejné obstarávanie za I. polrok 2014

V prvom polroku 2014 Stredná odborná škola ukončila dve výberové konania: 1. Servis počítačovej techniky     Úspešný uchádzač: Anexo System, spol. s r. o.     Mlynské Nivy 4     811 09 Bratislava   Predpokladaná cena: 9 600 €/rok  ...

Komisionálne a opravné skúšky

Komisionálne a opravné skúšky sa budú konať v dňoch 20. a 21. 8 2014 Predmet: Fyzika, Matematika, Chémia, 8.00 hod. v učebni č. 101 Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Seminár zo SJL, 8.00 hod. v učebni č. 109 Predmet: Anglický...

Organizácia vyučovania na deň 27. 6. 2014

Odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční nasledovne: Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I. GMA 9:00 – 10:30 004 Mgr. Tarasovičová I. GMB 9:00 – 10:30 205 Ing. Fialová I. GMM 9:00 – 10:30 005 Mgr. Kováčik II. GM 9:00 – 10:30 117...

Nočné čítanie

Aj ty máš rád knihy? Aj ty rád počúvaš, keď sa čítajú, alebo sa o nich rozpráva? Zapíš sa na prihlášku (pri dverách učebne č. 109), prichystaj si svoju najobľúbenejšiu knihu a príď medzi nás! Kedy? 25. júna 2014 o...

Zoznam prijatých žiakov na PMŠ

Prijatí žiaci do pomaturitného a nadstavbového štúdia študijný odbor: 3447 N grafik digitálnych médií šk. rok: 2014/2015 Zelman Dávid Pauliak Pavol Modrovičová Ivana Baláž Patrik Matuška Tomáš Jankovič Samuel Nový Lukáš Koková Miriam Vašička Martin...

Druhé kolo prijímacieho konania 2014-2015

Druhé kolo prijímacieho konania 2014-2015...