Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Najnovšie články:

Harmonogram maturitných skúšok

Trieda: IV. GMA, IV. GMB, IV. GMC,IV. G, II.PŠ   Otvorenie maturitných skúšok je 25. 5. 2015 o 7. 30 hod. v zborovni TV. Nástup žiakov je vždy aspoň 30 minút pred časom uvedeným v harmonograme! Žiak sa musí na...

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka – školský rok 2015/2016

Riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré sa konalo v zmysle oznámenia podmienok prijímacieho konania zverejneného podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodol o prijatí uchádzačov o...

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Od 20. februára 2015 pôsobí naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.     Rozhodnutie o COV...

Pekné 7. miesto pre našu školu

V piatok 23. januára boli v denníku Sme zverejnené výsledky výskumu spoločnosti AKO, ktorá robila prieskum umiestnenia žiakov do pracovného procesu po absolvovaní odborných škôl na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 2000 zamestnávateľov z celého Slovenska, od malých až po veľké...

Informácia k druhému kolu prijímacieho konania do 1. ročníka školského roku 2015/2016

Dňa 16.6.2015 sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na Strednú odbornú školu polygrafickú.   Voľné študijné odbory: 3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia, 3457 K operátor tlače   Prihlášky do druhého kola prijímacieho konania je potrebné doručiť na adresu...

Odovzdávanie cien za športové výkony

Riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili volejbalového turnaja, a zároveň aj víťazovi 55. ročníka v behu „Okolo SLOVNAFTU“ v kategórii juniorov Kristiánovi Uherovi z III. GMM triedy. Naši úspešní športovci dostali poukážky do Panta Rhei v hodnote...

Účelové cvičenie

V období od 5. – 7. mája sa žiaci prvých a tretích ročníkov zúčastnili účelových cvičení v prírode. Naša trieda (I. G.) mala zraz na Kolibe. Turistickým chodníčkom sme sa presunuli na základné stanovisko, kde sme sa oboznámili s topografiou,...

Račiansky jahodový kvet

Dňa 29. apríla 2015 sa výhercovia literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. Túto súťaž, ktorá sa venuje pôvodnej literárnej tvorbe poézie a prózy, každoročne organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Tento rok...

Komunitný akčný deň

Jar sa začala a všade to kvitne a vonia. Povedzme si ale otvorene- nie vždy príjemne. V sviežej zelenej tráve sa váľajú ohorky cigariet, namiesto narcisov zo zeme trčia použité plastové fľaše, namiesto na kvety sadajú včely na igelitové vrecká…...

Pomaturitné štúdium 2015/2016

Týmto oznámením sa určujú kritéria na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium pre 1. kolo a 2. kolo prijímacieho konania na denné pomaturitné štúdium do 1. ročníka školského roku 2015/2016 študijný odbor grafik digitálnych...

Vyhodnotenie Súťaže MASKOT

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 4. ročník súťaže pre žiakov všetkých základných škôl pod názvom Súťaž “MASKOT”. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy v Slovenskej republike, na tému: Navrhni maskota pre svoju základnú školu, na ktorú...

Najkrajšie knihy Slovenska

Každý rok sa zapájame do súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA v kategórii študentská práca, ktorú usporadúva Medzinárodný dom umenia pre deti, kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou BIBIANA. Súťaže sa naša škola zúčastňuje každý rok knihou od najlepších študentov. Do súťaže sme...

Ústna forma maturitnej skúšky

Ústne maturitné skúšky sa budú konať v týždni od 25. – 29. mája 2015.   Maturuje sa z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Teoretická časť odbornej zložky 1 Teoretická časť odbornej zložky 2   Menoslovy žiakov...

MLADÝ TVORCA 2015

Dňa 28.–30. 4. 2015 sa naša škola zúčastnila na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom MLADÝ TVORCA 2015. Aj tento ročník bol spojený aj s veľtrhom práce JOB-EXPO 2015 a XVII. európskymi...

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku

SOŠ polygrafická vyhlasuje súťaž na nájom nehnuteľného majetku, miestnosť č. 3029   Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Prihláška do obchodnej verejnej súťaže...

Plné vrecká peňazí

Lepšia päťkoruna vo vrecku alebo tisíce v cudzom mešci? Dňa 28. apríla 2015 sme sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava pokúsili zistiť, ktorá z možností je výhodnejšia. Aktuálne a hlavne mimoriadne vtipné spracovanie Lasicovej a Satinského hry Plné vrecká...

Jarné termíny Kurzu aktivít v prírode a Kurz na ochranu života a zdravia

Účelové cvičenia sa uskutočnia v termínoch 5. – 7. 5. 2015 a 26. – 28. 5 2015. Zúčastnia sa ich žiaci 1. – 3. ročníka podľa harmonogramu:   1. termín trieda termín III. GMA 5. – 7.5.2015 III. G 5....