Račianska 190, 835 26 Bratislava

Stredná škola alebo gymnázium. Aký je medzi nimi rozdiel?

Ako funguje stredná škola?

Ak ste na základnej škole a rozhodujete sa o budúcom vzdelávaní, pravdepodobne ste už počuli o dvoch hlavných typoch stredných škôl: stredných odborných školách a gymnáziách. Stredná škola je povinnou jazdou v našom vzdelávacom systéme. S týmito dvoma typmi škôl, typickými pre slovenský školský systém, prichádzajú aj rôzne výhody a rozdiely. V tomto článku sa pozrieme na podstatu týchto dvoch typov stredných škôl a poskytneme vám všetky informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli urobiť zásadné životné rozhodnutie.

Stredné odborné školy sa zameriavajú na praktické zručnosti a pripravujú žiakov pre konkrétne povolania. Na druhej strane, gymnáziá ponúkajú všeobecné vzdelávanie so zameraním na akademickú prípravu. Medzi týmito dvoma typmi stredných škôl existujú rozdiely v obsahu učiva, počte hodín a budúcich možnostiach štúdia a zamestnania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa stredné odborné školy a gymnáziá líšia a aké sú ich výhody, pokračujte v čítaní!

Učebné osnovy a zameranie stredných odborných škôl

Čo je stredná odborná škola?

Stredné odborné školy, sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie praktických zručností a špecifickej profesijnej prípravy žiakom. Tieto školy ponúkajú rôzne špecializované študijné programy, ako napríklad polygrafia, automobilová technika, kulinárske umenie, obchodná administratíva, zdravotníctvo a mnohé iné. Učebné osnovy v stredných odborných školách sú navrhnuté tak, aby študenti získali praktické zručnosti, ktoré im umožnia nastúpiť do zamestnania hneď po ukončení štúdia.

Jedným z kľúčových znakov stredných odborných škôl je dôraz na praktické vzdelávanie. Žiaci trávia značnú časť času v učebniach praktického vyučovania, dielňach, laboratóriách a iných praktických zariadeniach, kde môžu získať praktické skúsenosti vo vybranom odbore. Tento praktický prístup umožňuje žiakom rozvíjať potrebné zručnosti a vedomosti potrebné pre ich budúce povolanie. Okrem toho stredné odborné školy často spolupracujú s miestnymi podnikmi a priemyselnými odvetviami, čo študentom poskytuje možnosti stáží, externej praxe a reálnych pracovných skúseností.

Pre lepšiu predstavu fungovania strednej školy s praxou si priblížime štúdium v našej škole.

Praktické vyučovanie na Strednej odbornej škole polygrafickej

Naša Stredná odborná škola polygrafická ponúka práve spomínané možnosti. Žiaci študujúci naše študijné odbory sa pravidelne zúčastňujú praktického vyučovania. Výber, ktoréhokoľvek z nasledujúcich študijných odborov zaručí v budúcnosti žiakovi skúsenosti, ktoré sa mu zídu v jeho profesionálnom živote.

Študijné odbory SOŠ polygrafickej:

Priebeh odborného výcviku na Strednej odbornej škole polygrafickej

Žiaci prvého ročníka strednej školy majú určený jeden deň praktického výcviku v priebehu týždňa. Tento odborný výcvik žiakov vychádza na každý druhý pondelok a každý druhý piatok v týždni.

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka majú prax každý druhý týždeň 4 dni. Majú teda dostatok času na rozvíjanie svojich zručností a budovanie svojho portfólia už počas štúdia.

Podmienkou štúdia našich odborov je vlastný notebook, ktorého parametre každý rok aktualizujeme a uverejňujeme na webe školy. Vlastný notebook zabezpečí žiakovi prispôsobený priestor pre individuálnu prácu a pracovný komfort. Profesionálna práca v grafických programoch od spoločnosti ADOBE sa tak stane prehľadnou a efektívnou. V prípade školských počítačov, ktoré môžu využívať viacerí žiaci po sebe, sa stáva, že rozhrania jednotlivých pracovných programov má žiak vždy inak rozložené, čo spomaľuje jeho prácu, keďže každý je zvyknutý na iné rozmiestnenie nástrojov, a stáva sa tak neefektívnou.

Profesionálne grafické programy od spoločnosti ADOBE pre žiakov

Na trhu sa nachádza množstvo voľných grafických softvérov, ktoré by žiaci mohli využívať, my však dávame prednosť práci v profesionálnych grafických programoch od spoločnosti ADOBE. Balík ADOBE obsahuje všetky potrebné programy určené na prácu s grafikou, webovými stránkami, s tlačovinami, fotografiou, videom, zvukom, špeciálnymi efektami a podobne. Všetky z týchto programov má žiak k dispozícií aj doma vo svojom notebooku a preto môže budovať svoje grafické portfólio aj mimo priestorov školy a vo svojom voľnom čase. Všetko je to už o individuálnom prístupe žiaka ku svojej budúcnosti.

Prebiehajúca rekonštrukcia budovy praktického vyučovania u nás v škole žiakom zaručí zvýšenú úroveň odborného vzdelávania.

Stredná odborná škola a všeobecné vzdelanie

Hoci sa stredné odborné školy zameriavajú predovšetkým na praktické zručnosti, ponúkajú aj komplexné vzdelanie, ktoré zahŕňa všeobecné predmety, ako je matematika, slovenský jazyk, literatúra, cudzí jazyk a spoločenské vedy. To zaručuje, že žiaci získajú všestranné vzdelanie, ktoré ich pripraví nielen na zvolenú profesiu, ale aj na ďalšie vzdelávanie, ak sa v budúcnosti rozhodnú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Celkovo stredné odborné školy poskytujú žiakom jedinečnú príležitosť získať praktické zručnosti a vedomosti, ktoré môžu viesť k okamžitým pracovným príležitostiam. Tieto školy sú ideálne pre žiakov, ktorí majú jasnú predstavu o svojej kariére a uprednostňujú praktický prístup k učeniu. Štúdium odborne zameranej školy neznamená, že žiak sa tomu bude celý život venovať, môže mu to byť prínosom aj v iných smeroch, ktorými sa neskôr vyberie.

Okrem toho majú stredné odborné školy silné väzby na miestne podniky a priemyselné odvetvia, s ktorými spolupracujú. To znamená, že žiaci majú prístup k cenným možnostiam nadväzovania kontaktov a potenciálnym pracovným miestam. Takto môžu žiaci získať konkrétne praktické skúsenosti a sú vystavovaní reálnym zákazkám a s tým súvisiacimi problémami z profesionálneho života, čo zaručí ich pripravenosť riešiť rôzne vzniknuté a kritické situácie.

Stredná odborná škola a prax vo firme

Žiaci majú na výber tieto možnosti:

 • praktické vyučovanie v priestoroch školy
 • žiak si nájde firmu, v ktorej bude vykonávať prax
 • škola žiakovi pridelí firmu, v ktorej bude vykonávať prax

Žiak je hodnotený známkou ako v škole, tak vo firme, v ktorej sa rozhodol vykonávať prax.

Praktické skúsenosti nielenže zlepšujú zručnosti žiaka, ale tiež zvyšujú sebadôveru a sebavedomie v študovanej oblasti.

Okrem toho majú stredné odborné školy v porovnaní s gymnáziami často menšie triedy. Úzka komunita v rámci odborných škôl podporuje priaznivé prostredie, v ktorom sa žiakom môže dariť a dostáva sa im individuálneho vedenia a podpory.

Kariéra po strednej škole?

Uplatniť sa po štúdiu Strednej odbornej školy polygrafickej nie je problém, či už v reklamných agentúrach, tlačiarňach, redakciách alebo v televízii. Absolvent získa vedomosti, vďaka ktorým bude schopný rozbehnúť si vlastné podnikanie a aj naďalej sa venovať vyštudovanej profesii. Žiaci, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, nič im nebráni v tom, aby išli na vysokú školu, ktorá prehĺbi získané znalosti.

Čo je to gymnázium?

Všeobecný štýl vzdelávania predurčuje žiaka ku štúdiu na vysokej škole.

Gymnáziá sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytujú všeobecné vzdelanie so zameraním na akademickú prípravu. Tieto školy ponúkajú širokú škálu predmetov vrátane matematiky, prírodných vied, humanitných vied, jazykov a umenia. Učebné osnovy na gymnáziách sú navrhnuté tak, aby poskytli študentom komplexné vzdelanie, ktoré ich pripraví na vysokoškolské štúdium na univerzitách a vysokých školách.

Vysokoškolské tempo

Jedným z kľúčových znakov gymnázií je dôraz na akademickú excelentnosť. Tieto školy sa snažia klásť žiakom intelektuálne výzvy a podporovať kritické myslenie, riešenie problémov a analytické zručnosti. Učebné osnovy sú zostavené tak, aby poskytli solídne základy v rôznych predmetoch, čo študentom umožní v budúcnosti pokračovať v štúdiu širokého spektra akademických disciplín. Všeobecné vzdelanie môže spôsobiť horšie uplatnenie v pracovnom živote, vysoká škola je takpovediac nutnosť.

Na vysokú školu žiaci odchádzajú aj zo stredných odborných škôl. Pri Strednej odbornej škole polygrafickej ide najčastejšie o výber niektorej z uvedených škôl:

Okrem akademických predmetov sa gymnáziá zameriavajú aj na rozvoj jazykových podrobnejších zručností žiakov. Väčšina gymnázií ponúka hodiny cudzích jazykov, ktoré žiakom umožňujú zdokonaliť sa v jednom alebo viacerých cudzích jazykoch. Táto jazyková znalosť môže byť výhodná pri uchádzaní sa o vysokoškolské vzdelanie alebo pri budúcich pracovných príležitostiach.

Gymnáziá majú často prísny výberový proces na prijatie, ktorý môže zahŕňať prijímacie skúšky alebo pohovory. To zaručuje, že žiaci prijatí na tieto školy majú silné akademické zázemie a sú motivovaní dosahovať vynikajúce výsledky v štúdiu. Vysoké akademické štandardy a súťaživý charakter gymnázií vytvárajú prostredie, ktoré podporuje akademický rast a povzbudzuje žiakov, aby sa snažili dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Gymnáziá ponúkajú širokú škálu mimoškolských aktivít a príležitostí na osobný rozvoj. Tieto aktivity môžu zahŕňať šport, hudbu, umenie, debatné kluby a rôzne akademické súťaže. Zapojenie do mimoškolských aktivít nielenže zlepšuje zručnosti a talent študentov, ale umožňuje im tiež objavovať svoje záujmy a vášne mimo triedy.

Aktivity Strednej odbornej školy polygrafickej:

Aktivity na SOŠ polygrafickej sú pestré a to aj z dôvodu rôznych žiackych iniciatív. Ak žiaci prejavia záujem zorganizovať svoju vlastnú udalosť, ktorá zlepší atmosféru škole, priestor na realizáciu dostanú a škola im pomôže.
Žiaci sú schopní nielen organizovať školské akcie, ale zároveň kompletne pripravia a navrhnú: plagáty, texty, príspevky pre sociálne siete, fotografie, video.

 • súťaž vo výrobe a dizajne produktových obalov PACKAGING STAR,
 • fotografické krúžky,
 • umelecké súťaže BLACK LINE,
 • súťaže v programovaní a grafike: súťaž Zenit,
 • fotografické súťaže ako napr. FOTO BRIGÁDA, Prázdninová fotografia,
 • krúžky 3D modelovania,
 • prax v zahraničných firmách: ERASMUS,
 • exkurzie do múzeí,
 • exkurzie na filmové premietania,
 • exkurzie do tlačiarní, redakcií a reklamných agentúr,
 • turnaje v e-športoch (Counter Strike, League of legends… ),
 • športové turnaje: futsal, futbal, vybíjaná, volejbal,
 • a mnoho ďalšieho.

Takže stredná škola alebo gymnázium?

Pri rozhodovaní medzi strednou odbornou školou a gymnáziom je dôležité zvážiť vaše individuálne ciele, záujmy a silné stránky. Oba typy škôl ponúkajú jedinečné výhody a príležitosti, preto je veľmi dôležité zhodnotiť, čo sa zhoduje s vašimi ambíciami a štýlom učenia. Gymnázium vás naučí na tempo vysokej školy, stredná odborná škola vám zabezpečí prax a vznik portfólia, ktoré žiadajú zamestnávatelia.

VÝHODA ŠTÚDIA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY POLYGRAFICKEJ

Nech sa v živote rozhodnete v budúcnosti robiť čokoľvek, tak znalosti, ktoré získate u nás v škole využijete. Budete chcieť predávať kávu alebo športové oblečenie, svoje umenie, či chcieť rozbehnúť biznis s oblečením alebo hodinkami? Vždy ku každému vášmu budúcemu zameraniu bude potrebná propagácia a marketing. Vďaka SOŠ polygrafickej si budete vedieť sami urobiť všetko, za čo by ste inak museli niekomu zaplatiť, čím ušetríte množstvo peňazí. Po štúdiu na SOŠP si budete vedieť vyrobiť plagáty, bilboardy, vizitky, fotografie, videá, texty, prezentácie, navrhnúť vlastnú knižku, obaly produktov a mnoho iného.

Rozhodnutie medzi odbornou strednou školou a gymnáziom nakoniec závisí od vašich individuálnych záujmov, cieľov a ašpirácií. Pred konečným rozhodnutím je dôležité preskúmať a navštíviť rôzne školy, porozprávať sa s učiteľmi a žiakmi škôl a zvážiť svoje silné stránky a životné vášne. Navštívte dni otvorených dverí a pýtajte sa otázky, ktoré sú pre vás dôležité. Využite kontakty na webových stránkach škôl a informujte sa o všetkom, čo vám nie je jasné. Ide o Vašu budúcnosť!

Na záver možno povedať, že stredné odborné školy a gymnáziá sú dva hlavné typy stredoškolského vzdelávania na Slovensku, pričom každý z nich ponúka žiakom jedinečné výhody a príležitosti. Stredné odborné školy sa zameriavajú na praktické zručnosti a poskytujú priamu cestu k zamestnaniu, zatiaľ čo gymnáziá ponúkajú všeobecné vzdelanie, ktoré pripravuje žiakov primárne na vysokoškolské štúdium, tak stredné školy pripravujú žiakov nielen na štúdium na vysokej škole, ale zároveň aj na prax v danom odbore. Pri rozhodovaní medzi týmito dvoma typmi je dôležité zvážiť svoje individuálne ciele, záujmy a silné stránky. Prieskum a návšteva rôznych škôl, rozhovory s učiteľmi a žiakmi, zhodnotenie vašich ambícií, vám pomôžu urobiť konečné rozhodnutie o vašom budúcom vzdelávaní. Nech už si vyberiete akúkoľvek cestu, nezabudnite, že vaše vzdelanie je odrazovým mostíkom k úspešnej kariére.

Stredná škola alebo gymnázium? Porovnanie stredných škôl